0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność freelancerska - rozliczenie na gruncie PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Freelancer to potoczna nazwa osoby pracującej bez etatu i realizującej określone zlecenie czy też dzieło w konkretnej dziedzinie, w której się specjalizuje. Jest to popularna forma aktywności na rynku gospodarczym, w związku z czym warto przeanalizować sposób, w jaki powinna być rozliczana działalność freelancerska na gruncie zarówno podatku PIT, jak i podatku VAT.

Działalność freelancerska - rozliczenie na gruncie podatku PIT

Najczęściej działalność freelancerska opiera się na wykonaniu określonego dzieła. Przykładem może być grafik komputerowy.

Na gruncie podatku PIT przychód z tego tytułu może być traktowany jako:

 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy), w zakresie której mieści się przychód z tytułu umowy o dzieło;
 • przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy), w ramach których wyróżnia się przychody z odpłatnego zbycia praw autorskich.

Jak bowiem podaje art. 18 ustawy PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.

Owymi odrębnymi przepisami jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie w art. 17 możemy przeczytać, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jak zatem widać, twórca ma pełne prawo do odpłatnego zbycia praw autorskich do utworu na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W konsekwencji jeżeli w ramach działalności freelancerska dochodzi do przekazywania wynagrodzenia za wykonanie czynności odnośnie utworu będącego przedmiotem ochrony prawa autorskiego, to tak uzyskane przysporzenie należy uznać za przychód z praw majątkowych, a więc źródło określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy PIT.

Przychody z praw majątkowych podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-36. Nie ma w tym przypadku konieczności opłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Dodatkowo warto wskazać, że freelancer w ramach rozliczenia może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Odbywa się to pod warunkiem, że uzyskuje przychody z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Wysokość kosztów nie może jednak przekroczyć kwoty 120 000 zł w skali roku (art. 22 ust. 9a ustawy PIT).

Ponadto dodajmy też, że przychody z praw autorskich nie korzystają z ulgi dla młodych, ponieważ art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie wymienia w tym katalogu źródeł objętych tym zwolnieniem przychodów z praw majątkowych. W konsekwencji freelancer poniżej 26. roku życia nie może liczyć na zwolnienie od podatku.

W zakresie mechanizmu rozliczania podatku PIT dodajmy też, że w momencie gdy freelancer uzyskuje przychód z przeniesienia praw autorskich od zagranicznego zleceniodawcy, to w myśl postanowień umów międzynarodowych tego rodzaju przychód będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania. Nie dochodzi w tym wypadku do podwójnego opodatkowania.

Przykład 1.

Podatnik z Polski wykonuje jako freelancer grafiki komputerowe dla kontrahenta z Japonii. Podatnik przenosi na rzecz kontrahenta prawa autorskie do wytworzonego dzieła (utworu). Nie są udzielane licencje w tym zakresie. Jak rozliczyć przychody freelancera będącego grafikiem komputerowym?

Na mocy art. 13 ust. 4 polsko-japońskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Podatnik rozpoznaje z tego tytułu przychód z praw majątkowych, w zakresie którego może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Rozliczenia dokonuje w zeznaniu rocznym PIT-36.

Przychody freelancera w zakresie rozporządzania prawami autorskimi występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze – konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych (autorskich) w postaci konkretnego utworu. Po drugie zaś – osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z przeniesieniem praw autorskich na inny podmiot.

Działalność freelancerska - rozliczenie na gruncie podatku VAT

W przypadku podatku VAT opodatkowanie występuje wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak wynika z treści art. 15 ust. 2 ustawy, za taką uznawana jest działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie jak podaje art. 15 ust. 3a ustawy VAT, za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą nie uważa się usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Z przepisu wynika, że dla uznania, że określone czynności zrealizowane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie. Mianowicie chodzi o związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi relacjami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • realizowania tych czynności;
 • wynagrodzenia;
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 15 marca 2018 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.31.2018.2.ISK, przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko powinny być wymienione w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające między innymi, czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi.

Na gruncie podatku VAT tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania freelancera poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania.

Porównując status freelancera na gruncie podatku VAT oraz PIT, należy mieć świadomość, że obie ustawy nie wiążą się wzajemnie. To oznacza, że możliwy jest przypadek, w którym freelancer będzie osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej na gruncie podatku PIT i jednocześnie będzie podatnikiem podatku VAT. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów