Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek dochodowy można także odprowadzać w formie uproszczonej. Czy ktoś oprócz przedsiębiorców może tak właśnie uiszczać zaliczkę? W jaki sposób obliczyć jej wysokość? Chcesz wiedzieć, czym dokładnie jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy? Wyjaśniamy poniżej!

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak z niej korzystać?

Zaliczkę na podatek dochodowy w formie uproszczonej zgodnie z przepisami może uiszczać jedynie podatnik, którego dochody pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej jej art. 44 ust. 6b.

Ważne!

Osoby fizyczne, które wybrały zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej formie.

Warunkiem koniecznym do opłacania zaliczki na podatek w ten sposób jest dostarczenie do urzędu skarbowego informacji o wyborze właśnie takiej formy wpłacania zaliczek. Musi się to odbyć nie później niż 20 lutego. Od tej chwili podatnik jest zobowiązany do stosowania uproszczonej formy przez cały rok podatkowy, zaś po jego zakończeniu powinien dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Kto może stosować uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?

Z zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej mogą korzystać przedsiębiorcy - zarówno ci, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej, jak i ci, którzy płacą podatek liniowy w wysokości 19%. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych - przepisy bowiem zabraniają uiszczać je w cyklu kwartalnym.

Ważne!

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w danym roku podatkowym działalność gospodarczą, nie mogą korzystać z zaliczek uproszczonych. Zastrzeżenie to dotyczy również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym. 

W przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego w wysokości 19% zaliczkę wylicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy lub

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1).

W 2017 roku więc przedsiębiorca, który będzie rozliczał się za pomocą zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, będzie wyliczał jej wysokość na podstawie dochodu, wykazanego w zeznaniu rocznym składanym w 2016 roku (czyli z deklaracji za 2015 rok). Jeżeli za ten okres nie wykazał żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu (albo gdy dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku), wysokość zaliczki będzie się ustalać na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2014 r. (złożonym w 2015 r.). Jeżeli także w tym okresie nie uzyskał żadnego dochodu, traci możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak ją wyliczyć?

Ci przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na podstawie skali podatkowej, powinni wyliczać wysokość uproszczonej zaliczki jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się, stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z działalności gospodarczej.

Od kwoty zaliczki na podatek dochodowy odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą podatnik zapłacił w konkretnym miesiącu. Nie może ona jednak przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przykładem ilustrującym powyższe słowa, może być następująca sytuacja: podatnik X w 2015 roku rozliczał się skalą podatkową oraz wykazał dochód do opodatkowania w wysokości 67 654 zł. W 2017 roku zdecydował się na rozliczanie zaliczek w sposób uproszczony poprzez stałe, comiesięczne zaliczki w wysokości 1/12 zapłaconego podatku w 2015 roku. Podatek za 2015 rok wyniósł w zaokrągleniu 12 177 zł. Uproszczoną zaliczkę obowiązującą w 2017 roku wyliczono na kwotę 1 015 zł (12 177 zł/12 = 1 015 zł).

Jeśli wspomniany podatnik rozlicza się za pomocą podatku liniowego, uproszczona zaliczka na podatek dochodowy ustalana jest tak, jak w przypadku skali podatkowej - jest to wysokość 1/12 kwoty podatku, który został obliczony według 19% stawki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak już wspomniano, uproszczona zaliczka na podatek dochodowy powinna być wpłacana do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc/kwartał danego roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku.

Ważne!

Jeżeli przed upływem terminu wpłaty zaliczki, czyli 20 stycznia, podatnik złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych szczegółowymi przepisami prawa, nie musi wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego.