Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek dochodowy można także odprowadzać w formie uproszczonej. Czy ktoś oprócz przedsiębiorców może tak właśnie uiszczać zaliczkę? W jaki sposób obliczyć jej wysokość? Chcesz wiedzieć, czym dokładnie jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy? Wyjaśniamy poniżej!

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak z niej korzystać?

Zaliczkę na podatek dochodowy w formie uproszczonej zgodnie z przepisami może uiszczać jedynie podatnik, którego dochody pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej jej art. 44 ust. 6b.

Ważne!

Osoby fizyczne, które wybrały zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej formie.

Warunkiem koniecznym do opłacania zaliczki na podatek w ten sposób jest dostarczenie do urzędu skarbowego informacji o wyborze właśnie takiej formy wpłacania zaliczek. Musi się to odbyć nie później niż 20 lutego. Od tej chwili podatnik jest zobowiązany do stosowania uproszczonej formy przez cały rok podatkowy, zaś po jego zakończeniu powinien dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Kto może stosować uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?

Z zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej mogą korzystać przedsiębiorcy - zarówno ci, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej, jak i ci, którzy płacą podatek liniowy w wysokości 19%. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych - przepisy bowiem zabraniają uiszczać je w cyklu kwartalnym.

Ważne!

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w danym roku podatkowym działalność gospodarczą, nie mogą korzystać z zaliczek uproszczonych. Zastrzeżenie to dotyczy również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym. 

W przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego w wysokości 19% zaliczkę wylicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy lub

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1).

W 2017 roku więc przedsiębiorca, który będzie rozliczał się za pomocą zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, będzie wyliczał jej wysokość na podstawie dochodu, wykazanego w zeznaniu rocznym składanym w 2016 roku (czyli z deklaracji za 2015 rok). Jeżeli za ten okres nie wykazał żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu (albo gdy dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku), wysokość zaliczki będzie się ustalać na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2014 r. (złożonym w 2015 r.). Jeżeli także w tym okresie nie uzyskał żadnego dochodu, traci możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej.