0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z form zapłaty zaliczek na podatek dochodowy jest uproszczona zaliczka. Czy mogą z niej korzystać jedynie przedsiębiorcy, czy też inni podatnicy? W jaki sposób obliczyć wysokość zaliczki uproszczonej? Chcesz wiedzieć, czym dokładnie jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy? Odpowiadamy!

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy a obowiązek informowania US

Do końca 2018 roku, warunkiem koniecznym opłacania uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy było dostarczenie do US informacji o wyborze właśnie takiej formy wpłacania zaliczek. Informację tę należało złożyć nie później niż 20 lutego roku, w którym podatnik chciał korzystać z zaliczek uproszczonych.

Od 2019 roku przepis ten został uchylony. Obecnie podatnik, który chce opłacać zaliczki uproszczone, nie musi wcześniej informować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że przez cały rok wpłaca zaliczki w formie uproszczonej, a po zakończeniu danego roku podatkowego złoży zeznanie roczne, w którym zawrze informację o tym, że w danym roku wpłacał zaliczki uproszczone.

Jeśli więc w 2024 roku podatnik podejmie decyzję o wpłacaniu zaliczek uproszczonych, nie musi informować o tym wcześniej urzędu skarbowego. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym składanym np. za 2024 r. (w roku 2025) zamieści informację o tym, że je wpłacał.

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - kto może je stosować w 2024 roku?

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o PIT uproszczona zaliczka na podatek dochodowy może zostać uiszczona jedynie przez podatnika, którego dochody pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby fizyczne, które wybrały zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej formie.

Z zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej mogą korzystać przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej, jak i ci, którzy płacą podatek liniowy w wysokości 19%. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych – przepisy bowiem zabraniają uiszczać je w cyklu kwartalnym.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w danym roku podatkowym działalność gospodarczą, nie mogą korzystać z zaliczek uproszczonych. Zastrzeżenie to dotyczy również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym.

W przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego zaliczkę wylicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy lub
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie).

Jeśli więc przedsiębiorca w 2024 roku będzie chciał rozliczać się za pomocą uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy, będzie wyliczał jej wysokość na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym składanym w 2023 roku (czyli z deklaracji za 2022 rok).

Jeżeli za ten okres nie wykazał żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu (albo gdy dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku), wysokość zaliczki będzie ustalana na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2021 r. (złożonym w 2022 r.). Jeżeli także w tym okresie nie uzyskał żadnego dochodu, traci możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy w 2024 roku – jak ją wyliczyć?

Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na podstawie skali podatkowej, powinni wyliczać wysokość uproszczonej zaliczki jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się, stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Podatnik X w 2022 roku rozliczał się skalą podatkową oraz wykazał dochód do opodatkowania w wysokości 67 654 zł. W 2024 roku zdecydował się na rozliczanie zaliczek w sposób uproszczony poprzez stałe, comiesięczne zaliczki w wysokości 1/12 zapłaconego podatku w 2022 roku.

Dochód 67 654 zł stanowić będzie podstawę ustalenia zaliczek uproszczonych w 2024 roku. Uproszczoną zaliczkę obowiązującą w 2024 roku wyliczono na kwotę 376,54 zł.

Obliczenia:

67 654 zł x 12% - 3 600 zł = 4 518,48 zł, w zaokrągleniu 4 518 zł

4 518 zł / 12 miesięcy = 376,54 zł.

Jeśli wspomniany podatnik rozlicza się za pomocą podatku liniowego, uproszczona zaliczka na podatek dochodowy ustalana jest tak, jak w przypadku skali podatkowej – jest to wysokość 1/12 kwoty podatku, który został obliczony według 19% stawki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy powinna być wpłacana do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc danego roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku.

Podsumowując, uproszczona zaliczka na podatek dochodowy może być korzystną opcją opłacania zaliczek dla zabieganych przedsiębiorców, którzy nie chcą co miesiąc zastanawiać się, jaka będzie kwota podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów