0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy - co robić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wskazać jedną z dostępnych form rozliczania podatku dochodowego - skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Czasami może zdarzyć się sytuacja, że przez zwykłą nieuwagę właściciel firmy obliczy zaliczkę na podatek dochodowy w oparciu na innych zasadach niż te, które zgłosił na CEIDG-1. Czym skutkuje źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest bieżące regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Podstawową daniną jest podatek dochodowy, który opłaca się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez składania żadnych deklaracji. Dopiero na zakończenie roku podatkowego sporządza się zeznanie roczne, w którym rozlicza się całość osiągniętych dochodów/przychodów.

W przypadku dwóch form opodatkowania - skali podatkowej oraz podatku liniowego - podatnicy są zobowiązani opłacać podatek dochodowy w formie zaliczek, wyliczonych zgodnie z ustalonymi w przepisach zasadami.

Zaliczka na podatek dochodowy - skala podatkowa

Przy zasadach ogólnych osiągnięcie dochodu (przychód - koszty) w skali roku, w kwocie niższej bądź równej 85.528 zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 17%. Po przekroczeniu tego progu stawka podatku wynosi 32%

Nie oznacza to jednak, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty całej kwoty podatku wynikającej z przemnożenia dochodu prze stopę procentową, bowiem przy opodatkowaniu dochodu według skali podatnikom przysługuje prawo do pomniejszania podatku o tzw. kwotę wolną od podatku.

Ogólne zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy prezentują poniższa tabela:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

do

ponad

85.528

 

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85.528

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT ust. 1b:

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. 1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

  2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Z powyższej tabeli wynika, że przypadku wyliczania zaliczki na podatek od dochodu przekraczającego kwotę 85.528 zł, dochód ponad 85.528 zł będzie opodatkowany wyższą stawką podatku 32%. 

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skali podatkowej) do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego wygląda następująco:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 17% - (kwota zmniejszająca podatek) = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Jak widać, zasadniczą różnicą między podatkiem liczonym według skali do momentu przekroczenia I progu podatkowego a podatkiem liniowym jest jego wysokość (17% i 19%) oraz fakt, że w pierwszym przypadku stosuje się kwotę zmniejszającą podatek.

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy nie stanowi większego problemu. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem złego schematu można łatwo naprawić. W takim wypadku konieczne jest wyliczenie zaliczek na nowo, z zastosowaniem właściwego wzoru. Jeżeli okaże się, że opłacone dotychczas zaliczki były niższe niż ich prawidłowa kwota, konieczne będzie dokonanie dopłaty do urzędu skarbowego.

Jeżeli okaże się, że wystąpiła niedopłata w podatku dochodowym, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek podatkowych od zaległości. Pomocne pomogą okazać się dostępne w internecie kalkulatory odsetkowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów