Poradnik Przedsiębiorcy

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy - co robić?

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wskazać jedną z dostępnych form rozliczania podatku dochodowego - skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Czasami może zdarzyć się sytuacja, że przez zwykłą nieuwagę właściciel firmy obliczy zaliczkę na podatek dochodowy w oparciu na innych zasadach niż te, które zgłosił na CEIDG-1. Czym skutkuje źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest bieżące regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Podstawową daniną jest podatek dochodowy, który opłaca się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez składania żadnych deklaracji. Dopiero na zakończenie roku podatkowego sporządza się zeznanie roczne, w którym rozlicza się całość osiągniętych dochodów/przychodów.

W przypadku dwóch form opodatkowania - skali podatkowej oraz podatku liniowego - podatnicy są zobowiązani opłacać podatek dochodowy w formie zaliczek, wyliczonych zgodnie z ustalonymi w przepisach zasadami.

Zaliczka na podatek dochodowy - skala podatkowa

Przy zasadach ogólnych osiągnięcie dochodu (przychód - koszty) w skali roku, w kwocie niższej bądź równej 85.528 zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 18%. Po przekroczeniu tego progu stawka podatku wynosi 32%

Nie oznacza to jednak, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty całej kwoty podatku wynikającej z przemnożenia dochodu prze stopę procentową, bowiem przy opodatkowaniu dochodu według skali podatnikom przysługuje prawo do pomniejszania podatku o tzw. kwotę wolną od podatku.

Ogólne zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy prezentują poniższa tabela:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

do

ponad

85.528

 

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85.528

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT ust. 1b, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku:

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek, (...) wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę (...) 85 528 zł - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (...).

Z powyższej tabeli wynika, że przypadku wyliczania zaliczki na podatek od dochodu przekraczającego kwotę 85.528 zł, dochód ponad 85.528 zł będzie opodatkowany wyższą stawką podatku 32%.