0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Granty na Eurogranty - kto i jak może złożyć wniosek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy musieli czekać ponad 2 lata na nowy konkurs Granty na Eurogranty. Organizowany w poprzedniej perspektywie finansowej nabór wniosków (działanie 2.3.6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) wrócił w nowej odsłonie w ramach działania 2.12 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Chociaż nazwa działania pozostała taka sama, część kwestii formalnych związanych z aplikowaniem o środki uległa zmianie. 

Co jest celem działania Granty na Eurograny? Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji badawczych poprzez zwiększenie ich udziału w programach Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Przedsiębiorca ma zatem możliwość pozyskania dofinansowania na poszukiwania partnerów Eurograntu, przygotowanie aplikacji, ewentualną korektę oraz prezentację wniosku podczas oceny. 

Kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uruchomiony 18 kwietnia 2024 roku i potrwa równo rok. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy na wsparcie aż 43 mln zł. Co wyróżnia ten konkurs na tle innych naborów wniosków dla przedsiębiorców? Wnioski będą podlegały ocenie po zakończeniu każdego z 6 cyklów, których terminy określono następująco: 

 • 18.04.2024 –13.06.2024,
 • 14.06.2024 –14.08.2024,
 • 15.08.2024 –16.10.2024,
 • 17.10.2024 –19.12.2024,
 • 20.12.2024 –20.02.2025,
 • 21.02.2025 –17.04.2025.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli przedsiębiorcom dobrze przygotować się do uczestnictwa w naborze oraz skróci czas rozpatrywania wniosków w danej rundzie aplikacyjnej (kilka mniejszych rund aplikacyjnych zamiast jednej dużej).

Jakie działania objęte są wsparciem? 

Dotacje w ramach Granty na Eurogranty mają pomóc przedsiębiorcy przygotować wniosek do programu zarządzanego przez Komisję Europejską. O jakich programach mowa? Należy wyraźnie podkreślić, że są to programy Unii Europejskiej, które nie są finansowane z Funduszy Strukturalnych. Zaliczamy do nich m.in.: Horyzont Europa, „Cyfrowa Europa” (DIGITAL), Kreatywna Europa, Program na rzecz Jednolitego Rynku (Single Market Programme) czy program LIFE. Zakres działań objętych wsparciem to: 

 • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant;
 • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE;
 • ewentualna korekta wniosku o Eurogrant;
 • prezentacja wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Przedmiotem wsparcia mogą być również koszty analiz biznesowych, technologicznych czy analiz wykonalności przedsięwzięcia, niezbędne do przygotowania założeń dla Eurograntu.

Jakie są warunki uczestnictwa w naborze?

Oczywiście nie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może wziąć udział w naborze. Jakie są zatem warunki uczestnictwa? Po pierwsze, wnioskodawca musi mieć zamknięty co najmniej rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych. Po drugie, konkurs w ramach programu Unii Europejskiej musi być otwarty lub ewentualnie musi być znany termin jego rozpoczęcia. Równie ważne jest to, że data złożenia wniosku o Eurogrant w naborze musi być późniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.12 FENG. Od przedsiębiorcy wymagany będzie również szczegółowy opis konkursu Komisji Europejskiej ze wskazaniem jego głównych założeń. 

Jaka jest wartość dofinansowania projektu?

Zanim przejdziemy do konkretnych kwot, które można uzyskać w ramach działania, należy wspomnieć o zakresie rzeczowym projektu. Przygotowując wniosek, trzeba określić tylko jedno zadanie ze ściśle określoną datą początkową i końcową jego realizacji. W opisie należy natomiast przedstawić wszystkie działania, które będą podejmowane w związku z planowanym zakresem prac. Jeżeli mamy tylko 1 zadanie można się domyślić, że będzie ono rozliczane za pomocą 1 kwoty ryczałtowej. Wysokość tej kwoty jest natomiast uzależniona od 2 czynników:

 • roli wnioskodawcy,
 • zakresu Eurograntu (czy do przygotowania aplikacji do programu UE wymagane jest przygotowanie specjalistycznych analiz). 

Warto również wspomnieć, że maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość poszczególnych kwot ryczałtowych przedstawia się następująco:

Rola MŚP w projekcie

Kwota ryczałtowa – przygotowanie projektu do Programu UE

Kwota ryczałtowa – przygotowanie projektu do Programu UE w przypadku przeprowadzenia specjalistycznych analiz

MŚP aplikuje samodzielnie

67 000 zł

107 000 zł

MŚP występuje jako koordynator konsorcjum

58 400 zł

90 840 zł

MŚP występuje jako członek konsorcjum/partner

41 000 zł

81 000 zł

Jakie są koszty kwalifikowalne? 

Poznaliśmy już 1 z 2 najważniejszych informacji, a mianowicie, ile środków można uzyskać. Pora zatem dowiedzieć się, na co można przeznaczyć tę kwotę. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty: 

 • podróży służbowych pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem Eurograntu (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);
 • usług doradczych związanych z przygotowaniem Eurograntu;
 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy (w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez wnioskodawcę w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem Eurograntu);
 • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu;
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE;
 • analiz specjalistycznych. 

Warto zwrócić uwagę, że do kosztów kwalifikowalnych zalicza się jedynie koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników wnioskodawcy. 

Co nowego w działaniu Granty na Eurogranty?

Ponieważ działanie Granty na Eurogranty było już wdrażane w poprzedniej perspektywie finansowej i cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie wprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W porównaniu do działania 2.3.6 programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój od 2024 roku:

 1. poszerzono katalog beneficjentów uprawnionych do składania wniosków (oprócz MŚP wnioski mogą również składać organizacje badawcze, dla których wydzielono odrębną pulę środków);
 2. wprowadzono dodatkowy wymóg dla MŚP polegający na zamknięciu roku obrotowego trwającego co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych;
 3. zobligowano przedsiębiorców do przygotowania szczegółowego opisu zakresu przedmiotowego planowanego Eurograntu;
 4. studium wykonalności nie stanowi już kosztu kwalifikowalnego;
 5. wprowadzono do wydatków kwalifikowalnych koszt analiz specjalistycznych niezbędnych do przygotowania projektu;
 6. zwiększono maksymalną wartość dofinansowania objętego kwotą ryczałtową (wcześniej były to tylko 2 kwoty 64 000 zł dla MŚP aplikujących samodzielnie oraz 23 250 zł dla MŚP, obecnie 6 kwot zgodnie z tabelą powyżej);
 7. wniosek o Eurogrant w ramach programu Komisji Europejskiej można złożyć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.12 FENG.

Z przedstawionych zmian jednoznacznie wynika, że wzrosła liczba wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorcę, ale kwota wsparcia też jest wyższa (przede wszystkim, gdy przeprowadza się dodatkowe specjalistyczne analizy). 

Działanie Granty na Eurogranty jest skierowane do przedsiębiorców, którzy szukają wsparcia poza Funduszami Strukturalnymi, i chcą spróbować swoich sił w programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Obecnie oprócz MŚP do składania wniosków dopuszczono również jednostki badawcze. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem wsparcia będą mieli możliwość złożenia wniosku aż do kwietnia 2025 roku w 1 z 6 rund aplikacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów