0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grant z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska w formie telepracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie sporo się mówi o pracy zdalnej. Trzeba jednak pamiętać, że w krajowym ustawodawstwie od wielu lat funkcjonują przepisy określające zasady zatrudniania pracowników w formie telepracy. Okazuje się, że w odniesieniu do niektórych osób utworzenie stanowiska dla telepracownika wiąże się z możliwością uzyskania środków (grantu) z Funduszu Pracy (FP). W poniższym artykule przybliżamy tę tematykę.

Podstawy prawne w zakresie telepracy

Przedmiotem niniejszego tekstu jest kwestia uzyskania grantu na utworzenie stanowiska w formie telepracy, jednak – tytułem wprowadzenia – wypada poświęcić kilka słów regulacjom prawnym dotyczącym telepracy.

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy uregulowano w art. 67(5) – 67(12) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”.

Zgodnie z tymi przepisami telepracą jest praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna (art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Telepracownikiem jest osoba wykonująca pracę regularnie poza zakładem pracy, która przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Grant z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Kwestie dotyczące możliwości ubiegania się o środki z FP przeznaczone na utworzenie stanowiska dla telepracownika uregulowano w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.

Warunki oraz tryb przyznawania tych środków zostały określone w art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia. Z tej formy pomocy finansowej mogą skorzystać pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić – w ramach telepracy – określone grupy pracowników.

Zgodnie zatem z art. 60a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki FP, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu przepisów kp dla skierowanego:

  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną

– który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka bądź sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant z Funduszu Pracy nie może jednak zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla następujących osób bezrobotnych:

  1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  4. dziecka własnego bądź przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant z Fundusz Pracy przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego (art. 60a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia).

Oznacza to, że przy zawieraniu umów w sprawie przyznania grantu w roku 2022 maksymalna kwota, na jaką może liczyć pracodawca lub przedsiębiorca wynosi 18 060 zł.

Zarówno pracodawca, jak i przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy (art. 60a ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia).

Niewywiązywanie się z warunku utrzymania zatrudnienia telepracownika przez określony czas lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową albo jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego otrzymania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jak wynika z art. 60a ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia, zwrot grantu następuje:

  1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek utrzymania zatrudnienia przez określony czas nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
  2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kp (czyli w trybie natychmiastowym z winy pracownika) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W razie odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie określonej w art. 60a ust. 6 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia (czyli w wysokości proporcjonalnej). Jeżeli występuje brak możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Grant z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska w formie telepracy – kiedy można go uzyskać – podsumowanie

Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki z FP (grant) na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu przepisów kp. Trzeba pamiętać, że grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. O pomoc w tej formie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które zamierzają zatrudnić skierowane osoby bezrobotne znajdujące się w konkretnej sytuacji życiowej. Te kwestie oraz postępowanie dotyczące przyznania grantu, a także – w konkretnych okolicznościach – zwrotu tej pomocy, zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów