0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Firma z sektora MŚP - jak kwalifikowana jest Twoja działalność?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często słyszysz określenie „firma z sektora MŚP”, ale kłopot w tym, że nie bardzo wiesz, jak rozumieć ten zwrot? Większość dotacji z funduszy unijnych jest skierowana do podmiotów o określonej wielkości. Dowiedz się, jak kwalifikowana jest Twoja działalność – jako mikroprzedsiębiorstwo, mała, średnia czy też duża firma.

Jak należy rozumieć określenie „sektor MŚP”?

Na termin „sektor MŚP” można natrafić często – zarówno w prasie, jak i komunikatach rządowych. Co on właściwie znaczy? Jeżeli prowadzisz działalność, to z pewnością wiesz, że pod tym skrótem kryje się sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Termin ten jest powszechnie stosowanych w krajach należących do Unii Europejskiej.

Ujednolicenie kryteriów podziału przedsiębiorstw ma pomóc w sprawiedliwym przyznawaniu środków skierowanych do MŚP. Dzięki funkcjonowaniu transparentnych kryteriów wyeliminowane zostają sytuacje, gdy mała firma w jednym kraju jest definiowana w taki sposób, że może ubiegać się o środki z różnych programów, w drugim zaś jest wykluczona z finansowania. Pomaga to zatem w zachowaniu konkurencyjności.

Najogólniej można powiedzieć, że firma z sektora MŚP musi spełniać te dwa kryteria jednocześnie:

 • Zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • Mają roczny obrót poniżej 50 mln euro lub ich roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Sektor MŚP – jakie kryteria są uwzględniane?

To, czy dane przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, zależy od kilku czynników. Aktualnie stosowane są trzy kryteria przynależności:

 • Liczba pracowników. Zalicza się do nich zarówno pracowników, jak i właścicieli-kierowników czy wspólników. Według opracowanej definicji pracownikiem nie jest student, praktykant i pracownik przebywający na urlopie np. macierzyńskim.
 • Obrót roczny. Przez obrót roczny rozumie się dochód uzyskany przez firmę ze sprzedaży oferowanych towarów czy usług w ciągu roku prowadzenia działalności.
 • Roczna suma bilansowa. Odnosi się ona do wartości aktywów przedsiębiorstwa.

W przypadku obrotu rocznego i rocznej sumy bilansowej przedsiębiorstwo musi spełniać tylko jedno kryterium.

Dokonując oceny, czy firma należy do sektora MŚP, uwzględnia się także sposób działania przedsiębiorstwa – czy jest ono samodzielne, partnerskie lub powiązane. Jak należy rozumieć poszczególne sformułowania? Przyjmuje się, że:

 • Przedsiębiorstwo samodzielne to podmiot, który jest niezależny lub posiada poniżej 25 proc. udziałów w innych przedsiębiorstwach.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie ma miejsce wówczas, gdy wysokość udziałów w innych podmiotach wynosi co najmniej 25 proc. i jednocześnie nie przekracza 50 proc.
 • Przedsiębiorstwo powiązane występuje, gdy wysokość udziałów w innych podmiotach przekracza 50 proc.

Z uwagi na powiązania gospodarcze, jakie może mieć firma, w niektórych przypadkach istnieje konieczność uwzględnienia danych co najmniej jednego innego przedsiębiorstwa. Dopiero wówczas możliwe jest rzetelne określenie, czy przedsiębiorstwo zalicza się jeszcze do sektora MŚP, czy też jest dużym przedsiębiorstwem.

Czym jest mikroprzedsiębiorstwo, mała firma i średnia firma?

Aby firmę można było uznać za mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, musi ona spełniać kryterium liczby osób zatrudnionych oraz obrotu rocznego lub rocznej sumy bilansowej.

Mikroprzedsiębiorstwo

Do grupy mikroprzedsiębiorstw zaliczany jest każdy podmiot gospodarczy, który spełnia następujące kryteria:

 • Zatrudnienie – mniej niż 10 pracowników
 • Roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

W praktyce mikroprzedsiębiorstwa to niewielkie firmy – działalności jednoosobowe oraz firmy rodzinne, które mają niskie zatrudnienie, bo skala ich działalności jest niewielka.

Mała firma

Mała firma (małe przedsiębiorstwo) to taki podmiot gospodarczy, w przypadku którego spełnione są następujące kryteria:

 • Zatrudnienie – mniej niż 50 pracowników
 • Roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro

Z uwagi na ryzyko biznesowe, mała firma najczęściej jest prowadzona w formie spółki. Podmioty zatrudniające ok. 50 pracowników postrzegane są zarówno przez załogę, jak i kontrahentów jako pręznie rozwijające się przedsiębiorstwa.

Średnia firma

To ostatnia grupa firm wchodzących w skład sektora MŚP. Kryteria dla średniego przedsiębiorstwa są następujące:

 • Zatrudnienie – mniej niż 250 pracowników
 • Roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Średnie firmy to największe zakłady pracy – zwłaszcza lokalnie. Są to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, które mają duży wpływ na rynek pracy w swoim regionie.

Duże firmy a sektor MŚP – co warto wiedzieć?

W przeciwieństwie do podmiotów z sektora MŚP duże firmy nie mogą liczyć na szeroką ofertę wsparcia. Ponieważ są to największe przedsiębiorstwa działające na rynku, to z reguły mają one rozbudowane struktury i nie ograniczają się do działalności tylko w jednym kraju.

Jak należy rozumieć termin „duża firma”? Biorąc pod uwagę kryteria, zgodnie z którymi firmę zalicza się do średnich przedsiębiorstw, można powiedzieć, że duża firma spełnia następujące warunki:

 • Zatrudnienie – powyżej 250 pracowników
 • Roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro

Dla tej grupy przedsiębiorstw charakterystyczne jest to, że na rynku stanowią zdecydowaną mniejszość.

Dlaczego warto znać definicję MŚP?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien orientować się, jakie podmioty wchodzą w skład sektora MŚP. Powodem jest szeroka oferta wsparcia, z jakiego może skorzystać np. mała firma.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP otrzymują wsparcie zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Do tej pierwszej kategorii zaliczają się m.in.:

 • Programy w ramach funduszy unijnych. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie np. na wprowadzenie produktów czy usług na rynki zagraniczne.
 • Kredyty preferencyjne. Jak sama nazwa wskazuje, są one udzielane na korzystniejszych niż standardowo warunkach, np. z niższym oprocentowaniem.
 • Gwarancje bankowe. Poręczenia bankowe to narzędzie wsparcia skierowane głównie do firm nowych oraz tych z krótszym stażem.

Właściciele firm z sektora MŚP mogą skorzystać też z bogatej oferty szkoleniowej czy doradztwa ekspertów.

Jaką rolę odgrywają firmy z sektora MŚP?

Współcześnie to firma z sektora MŚP uchodzą za motor gospodarki. Jak można przeczytać na portalu EUR-Lex, szacuje się, że firmy określane mianem MŚP stanowią 99 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie Unii Europejskiej. W rezultacie to właśnie od ich kondycji zależy stopa bezrobocia czy wzrost gospodarczy. Stąd też tak bogata oferta przygotowana właśnie z myślą o MŚP.

Jeżeli Twoja firma należy do sektora MŚP, możesz ją rozwijać, korzystając z różnych dostępnych form wsparcia. To prosty sposób, aby zwiększyć konkurencyjność, rozpoznawalność marki i w konsekwencji również obroty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów