0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród szeregu dotacji z powiatowych urzędów pracy, o które starać się mogą przedsiębiorcy, warto również zwrócić uwagę na dofinansowania na zatrudnianie nowych pracowników. Zalicza się do nich między innymi refundację kosztów poniesionych na utworzenie bądź doposażenie miejsca pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. O tego typu refundacje mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, a także producenci rolni.

Warunki otrzymania refundacji

Przedsiębiorca ubiegający się o refundację muszą spełnić szereg warunków, by ich wniosek został rozpatrzony. Przede wszystkim przedsiębiorca ten:

 • musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń, opłacaniem należnych składek ubezpieczeniowych oraz z zapłatą innych danin publicznych,
 • w okresie 6 miesięcy nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika oraz nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem, z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • musi złożyć kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Po spełnieniu powyższych warunków i złożeniu wniosku o dofinansowanie do Powiatowego Urzędu Pracy - wniosek zostaje rozpatrzony w terminie 30 dni. W tym czasie przedsiębiorca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnioskodawca zawiera z urzędem pracy umowę o refundację. Co ważne nie oznacza to jeszcze otrzymania środków. Dopiero właściwe wywiązanie się ze zobowiązań umowy spowoduje wypłatę refundacji.

Uwaga!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby skierowanej.

Obowiązki związane z zawarciem umowy o refundację

By otrzymać refundację, czyli de facto zwrot poniesionych wydatków na utworzenie bądź doposażenie stanowiska pracy, nie wystarczy pozytywnie rozpatrzony wniosek oraz zawarta z PUP umowa. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien najpierw wywiązać się z warunków zawartych w umowie. Oznacza to, że w tym celu musi wykorzystać najpierw własne środki by wyposażyć stanowisko pracy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną we wniosku. Ponadto ma obowiązek:

 • w określonym w umowie terminie przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów w związku z tworzeniem stanowiska pracy,
 • zatrudnić skierowanego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze na okres minimum 24 miesięcy,

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków, refundacja zostanie wypłacona na podstawie przedstawionego rozliczenia - faktur, rachunków etc. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy otrzymamy po:

 • przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub opiekuna,
 • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub opiekuna oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie

Pracodawca musi dodatkowo:

 • utrzymać utworzone stanowisko pracy przez 24 miesiące,
 • zwrócić równowartość odzyskanego podatku od towarów i usług w ramach zakupów dokonanych ze środków z refundacji,
 • po upływie 12 miesięcy, a następnie 24 miesięcy od pierwszego zatrudnienia przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie na refundowanym stanowisku.

Przedsiębiorca musi się liczyć z tym, iż nie spełnienie pozostałych postanowień umowy, bądź też wykrycie niezgodnych z prawdą oświadczeń w złożonym wniosku, może wiązać się z koniecznością zwrotu całości bądź części otrzymanej refundacji. Stanie się tak w przypadku np. nieutrzymania zatrudnienia i stanowiska pracy przez wyznaczony okres. Wtedy urząd wezwie do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dniu od dnia doręczenie decyzji.

Przeznaczenie środków z refundacji

Refundacja przeznaczona jest na wyposażenie bądź doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w szczególności na:

 • zakup środków trwałych,
 • zakup urządzeń i maszyn do wyposażenia stanowiska pracy,
 • środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Natomiast nie ma możliwości przeznaczenia środków otrzymanych na utworzenie stanowiska pracy na wydatki związane z remontem pomieszczeń dla tworzonych stanowiska pracy, ani też wynagrodzeniami i innymi świadczeniami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów