0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handelsamochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w ocenie nabywców są w dużo lepszym stanie niż te dostępne na rynku krajowym. Rozpoczynając tego typu biznes, przedsiębiorcy często napotykają problem z prawidłowym rozliczeniem transakcji zakupu samochodu sprowadzonego.

Jak rozliczyć zakup samochodu sprowadzonego na gruncie VAT?

Sposób rozliczenia zakupu samochodu sprowadzonego z zagranicy na gruncie VAT zależy od tego, czy samochód jest używanym środkiem transportu, czy też nowym środkiem transportu.

Definicja nowego środka transportu

Ustawa o VAT definiuje jedynie, co należy rozumieć pod pojęciem nowego środka transportu. I tak zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o VAT przez nowy środek transportu należy rozumieć:

“przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy (...)”

Definicja używanego środka transportu

W związku z tym, że ustawa o VAT prezentuje jedynie definicję nowego środka transportu, pojęcie używanego środka transportu należy określić na zasadzie przeciwieństwa. Tak więc samochód będzie uznawany za używany, gdy:

 • przejechał więcej niż 6.000 kilometrów lub

 • od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Ważne!

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Rozliczenie zakupu nowego środka transportu na gruncie VAT

Zakupując samochód do dalszej odsprzedaży, który będzie stanowił nowy środek transportu na terytorium UE, należy pamiętać o zachowaniu prawidłowości rozliczeń. Sposób rozliczenia będzie odmienny dla zakupu samochodu od osoby prywatnej, jak również dla zakupu samochodu od przedsiębiorcy.

Nowy samochód sprowadzony z UE - zakup od podatnika

Nabywając nowy środek transportu od przedsiębiorcy z kraju UE, należy pamiętać o konieczności rejestracji jako podatnik VAT UE na druku VAT-R (część C.3.).

W przypadku gdy zarówno nabywca, jak i sprzedawca będą posiadać NIP unijny, zakup będzie stanowił wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Czynny podatnik VAT tego typu transakcję powinien wykazać w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE.

Natomiast podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT musi wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 oraz informację VAT-UE.

Ważne!

Podatnicy VAT (zarówno zwolnieni, jak i czynni) rozliczający WNT od nabycia nowego środka transportu, muszą dodatkowo w terminie 14 dni od zakupu wpłacić na konto urzędu skarbowego wyliczony podatek oraz w tym samym terminie złożyć deklarację VAT-23.

Obowiązek ten dotyczy:

 • kupujących samochód, który ma być zarejestrowany w Polsce lub

 • gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju.

Nowy samochód sprowadzony z UE - zakup od osoby prywatnej

Jeżeli samochód przeznaczony do dalszej odsprzedaży (spełniający definicję nowego środka transportu) został nabyty od osoby prywatnej, wówczas również mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środków transportu. Fakt ten wynika z art. 9 ust. 3 ustawy o VAT.

Zakup nowego środka transportu zakupionego w UE od osoby prywatnej należy rozliczyć dokładnie tak samo, jak nowy środek transportu zakupiony od firmy z UE.

Nowy samochód sprowadzony spoza UE

Zakup nowego środka transportu spoza UE stanowi import towarów, który czynny podatnik VAT powinien wykazać jedynie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Jednak należy wówczas pamiętać o dodatkowych obowiązkach przed urzędem celnym:

 • Krok 1 - Przedstawienie towaru będącego przedmiotem importu w urzędzie celnym wjazdu na obszar celny Wspólnoty;

 • Krok 2 - Złożenie wypełnionego zgłoszenia celnego SAD (na tym etapie warto skorzystać z pomocy agencji celnej ) lub wystąpienie o przekazanie sprawy - procedura tranzytu - do innych urzędów celnych na terenie Wspólnoty;

 • Krok 3 - Dołączenie do zgłoszenia celnego SAD:

 • dokumentu potwierdzającego zakup (faktura, umowa kupna-sprzedaży);

 • dokumentów pojazdu z kraju pochodzenia;

 • innych dokumentów związanych z nabyciem pojazdu będących w posiadaniu importera;

 • w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane (konosament celny).

Wówczas urząd celny naliczy odpowiednio VAT, akcyzę oraz cło. Podstawę ich naliczenia wraz ze stawkami prezentuje tabela:

Tytuł

Podstawa naliczenia i stawki

Cło

 1. wartość transakcji powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej (w UC wjazdu)

 2. stawka należności celnej:

 • 10% (zgodnie z unijną taryfą eksportową TARIC, dot. min. USA i Kanady)

 • 0% (w przypadku krajów członkowskich porozumienia EFTA np. Norwegia, Szwajcaria)

Akcyza

 1. wartość celna powiększona o należne cło;

 2. stawki:

 • pojemność silnika do 2000 cm: 3,1%

 • pojemność silnika powyżej 2000 cm: 18,6%

VAT

 1. wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy;

 2. stawka VAT: 23%

Rozliczenie zakupu używanego samochodu sprowadzonego na gruncie VAT

Sposób rozliczenia transakcji zależy od tego, czy sprzedawcą jest firma będąca podatnikiem, czy też osoba prywatna. Rozliczenia te będą się nieco od siebie różniły.

Używany samochód sprowadzony z UE - zakup od podatnika

Jeżeli samochód (uznawanego za używany środek transportu) został zakupiony w UE od podatnika (firmy), wówczas może zostać udokumentowany na dwa sposoby:

 • fakturą VAT marża;

 • zwykłą fakturą.

Faktura VAT marża

Wówczas VAT nalicza sprzedawca, czyli firma działająca na terenie UE. Polski przedsiębiorca traktuje tę transakcję jak zwykły zakup bez VAT i wykazuje ją jedynie w KPiR.

Zwykła faktura

Zakup samochodu z UE udokumentowany fakturą stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.  Dokonując tego typu transakcji, należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE na druku VAT-R.

WNT dokonane przez czynnego podatnika VAT należy wykazać zarówno w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE.

Podmioty zwolnione z VAT, których wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jest większa niż 50.000 zł musi złożyć w US deklarację VAT-8 i zarejestrować się dla celów VAT-UE. Zobowiązane zatem będą też do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE.

Używany samochód sprowadzony z UE - zakup od osoby prywatnej

Sprowadzając samochód z UE od osoby prywatnej, polski nabywca traktuje tę transakcję jak zwykły zakup bez VAT. Wykazuje go jedynie w KPiR.

Ważne!

Informacje o tym jak przeliczać faktury w walucie obcej dla celów VAT, można znaleźć w artykule: Przeliczenie faktur w walutach obcych dla celów VAT

Używany samochód sprowadzony spoza UE

Zakup używanego samochodu sprowadzonego spoza UE rozlicza się dokładnie tak samo, jak import nowego środka transportu. Szczegółowe informacje na ten temat w punkcie: Nowy samochód sprowadzony spoza UE.

Jak rozliczyć zakup samochodu sprowadzonego z zagranicy na gruncie PIT?

Samochody sprowadzone z zagranicy przeznaczone do dalszej odsprzedaży wykazuje się w kolumnie 10 KPiR - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Wartości wyrażone w walucie obcej co do zasady należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu zakupu.

Akcyzę oraz ewentualne cło związane z zakupem sprowadzonego samochodu również należy wykazać w kol. 10 KPiR.

Inne wydatki jak np.:

 • opłata skarbowa,

 • opłata za tłumaczenie dokumentów,

 • opłata recyklingowa itd.

należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów