0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel samochodami na ryczałcie ewidencjonowanym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który prowadzi handel samochodami, może ten rodzaj działalności  opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Jednak problem może stanowić wybór odpowiedniej stawki, w zależności od sytuacji mogą być one bowiem różne. Podatnik musi mieć także na względzie, że niektóry rodzaj czynności spowoduje utratę prawa do korzystania z ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany - na czym polega?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania. Zaletą tego sposobu opodatkowania jest brak konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Podatnik musi jedynie prowadzić ewidencję przychodów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Kiedy prowadzimy działalność opodatkowaną za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, wielkość należnego podatku zależna jest jedynie od wielkości przychodów. Koszty nie mają wpływu na podatek odprowadzany do urzędu skarbowego. Stawka ryczałtu jest stała, niezależnie od wielkości przychodów.

Ważne!

Podatnicy, którzy opodatkowują działalność na zasadach ryczałtu, muszą pamiętać o limicie przychodów. Przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym przekroczył przychód w kwocie 250 000 euro, nie może dalej korzystać z tej formy opodatkowania.

Należy jednak mieć na względzie, że dla różnych rodzajów działalności ustalone zostały poszczególne wysokości stawek ryczałtu. Jednak nie jest to forma opodatkowania dostępna dla wszystkich podatników. Dlatego też, kiedy rozpoczynamy prowadzenie działalności czy też rozszerzamy jej zakres o handel samochodami, istotne jest dokładne określenie profilu firmy.

Profil firmy a rodzaj opodatkowania

Przedsiębiorca, który ma zamiar prowadzić handel samochodami, powinien dokładnie sprecyzować, czym będzie się zajmować. Od profilu prowadzonej działalności będą bowiem zależały konsekwencje podatkowe w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Handel samochodami - co to dokładnie oznacza?

W celu sprecyzowania zakresu prowadzonej działalności związanej z samochodami przedsiębiorca powinien wiedzieć, co należy rozumieć poprzez pojęcie handel samochodami.

Otóż handel to działalność usługowa polegająca na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów i towarów.

W związku z tym przez handel samochodami rozumie się zakup i odsprzedaż samochodu bez dokonywania w nim zmian. Przy czym przyjmuje się, że warunek nieprzetworzenia zostaje spełniony również wtedy, gdy podatnik dokona drobnych napraw pojazdu, bez zmiany jego formy oraz przeznaczenia.

Handel samochodami a ryczałt

Jeśli podatnik prowadzi działalność polegającą na zakupie samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży, to czynności takie należy traktować jako handel samochodami. Taki handel opodatkowany jest 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to najniższa stawka ryczałtu, jaką podatnik może opodatkować sprzedaż.

Pośrednictwo w sprzedaży pojazdów a ryczałt ewidencjonowany

Jeśli jednak przedsiębiorca bezpośrednio nie handluje samochodami, a jedynie uczestniczy w transakcji handlowej pomiędzy sprzedającym a kupującym, to sprawa wygląda inaczej.

Ważne!

Działalność sklasyfikowana jako usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.4) opodatkowana jest 17% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Należy mieć na względzie, że w przypadku pośrednictwa w sprzedaży samochodów przychód podatnika stanowi uzyskana prowizja z tytułu sprzedaży, nie zaś cała cena uzyskana ze sprzedaży pojazdu.

Działalność prowadzona w formie komisu a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Działalność komisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), ale we własnym imieniu, przy czym komisant za czynności te otrzymuje wynagrodzenie (prowizję).

Ważne!

Przedsiębiorca, który prowadzi komis samochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest  do opodatkowania sprzedaży stawką 8,5%.

Przy czym przychód komisanta stanowi prowizja uzyskana ze sprzedaży, a nie cała kwota sprzedaży samochodu.

Handel częściami samochodowymi pozbawia prawa do ryczałtu?

Jak stanowi art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Dlatego też, jeśli podatnik oprócz handlu samochodami zacznie sprzedawać części samochodowe, to traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli jednak części i akcesoria do samochodów podatnik nabywa w celu naprawy danego pojazdu, a ich wartość wliczona jest w cenę usługi, to nie pozbawia to prawa do opodatkowania działalności za pomocą ryczałtu. Natomiast, gdy części i akcesoria samochodowe stanowią odrębną pozycję na fakturze, a co za tym idzie, powodują osiągnięcie przychodu z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, powodują utratę prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Przy czym nie ma tutaj większego znaczenia fakt, czy są to części nowe, czy też używane.

Jak więc wynika z powyższego, możliwość zastosowania opodatkowania działalności za pomocą ryczałtu i zastosowana stawka zależą od zakresu działalności. Dlatego też zakładając działalność związaną z handlem samochodami, koniecznie jest skrupulatne doprecyzowanie, czym firma będzie się zajmować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów