0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Infrastruktura i Środowisko – zrównoważony rozwój

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dbanie o środowisko naturalne stało się jednym z priorytetów polityki spójności Unii Europejskiej. Działania, mające na celu ochronę przyrody, nie muszą jednak przeszkadzać rozwojowi gospodarczemu. W ramach krajowego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane są projekty, które dużą wagę kładą na zrównoważony rozwój,  przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności naszego kraju. Z inicjatywy mogą skorzystać przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej. Efekty dofinansowanych przedsięwzięć odczujemy wszyscy – Infrastruktura i Środowisko będzie miała wpływ na nasze otoczenie i zadba, abyśmy wciąż mieli dostęp zarówno do dóbr naturalnych oraz wytworów współczesnej gospodarki.

Czy mogę skorzystać z dotacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko? 

Program Infrastruktura i Środowisko zakłada realizację różnorodnych projektów. W zależności od priorytetów przedsięwzięcia w jego wykonaniu będą mogły brać udział jednostki administracji państwowej i przedsiębiorcy prywatni. By móc aplikować o dofinansowanie, należy zapoznać się z regulaminem danego przedsięwięcia, który określa charakterystykę wnioskodawcy. Ogólnie rzecz biorąc beneficjentami inicjatywny Infrastruktura i Środowisko mogą zostać:

 • przedsiębiorcy należący do sektora MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorcy realizujący cele publiczne,
 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Co może zostać zrealizowane za pomocą środków programu Infrastruktura i Środowisko?

Unia Europejska szczególną uwagę poświęca ochronie przyrody. Z tego względu program Infrastruktura i Środowisko jest największym przedsięwzięciem finansowanym za pomocą środków Funduszy Europejskich. Udzielane dotacje mają zasilić projekty dotyczące gospodarki  niskoemisyjnej, przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

Wsparcie finansowe z inicjatywy Infrastruktura i Środowisko można pozyskać na:

1. działania związane z ochroną środowiska:

 • zmniejszenie emisyjności gospodarki (odnawialne źródła energii, wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji),
 • dostosowanie do postępujących zmian klimatycznych (ochrona różnorodności biologicznej, rozwój infrastruktur środowiskowej), 

2. projekty infrastrukturalne:

 • rozwój sieci drogowej TEN–T (rozwój bezpieczeństwa ruchu drogowego, lotniczego),
 • sieci dróg w miastach (zwiększenie przepustowości infrastruktury miejskiej),
 • rozwój transportu kolejowego (modernizacja infrastruktury kolejowej, renowacja dworców),
 • wpieranie niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego (budowa magazynów gazu ziemnego, inwestycje w inteligentne systemy dystrybucji),

3. przedsięwzięcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego,

4. działania mające na celu rozwój ochrony zdrowia (wsparcie dla szpitali, jednostek medycznych, zapewnienie ogólnodostępnej opieki medycznej).

Budżet programu Infrastruktura i Środowisko

Jak już zostało wcześniej wspomniane, program Infrastruktura i Środowisko jest największym krajowym programem operacyjnym realizowanym w latach 2014 – 2020. Wsparcie finansowe, na jakie możemy liczyć ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, będzie kształtowało się na poziomie 27, 41 mld euro. Poszczególne obszary wsparcia zostaną dofinansowane w następujący sposób:

 • transport - 19 811,6  mln euro,
 • środowisko -  3 508,2  mln euro,
 • energetyka – 2 800,2 mln euro,
 • zdrowie -  468,3 mln euro,
 • kultura -   467,3  mln euro,
 • pomoc techniczna - 330,0 mln euro.

Dbaj o środowisko i wpływaj na wzrost konkurencyjności kraju

Warto zainteresować się dotacjami z programu Infrastruktura i Środowisko, gdyż można podjąć się realizacji projektu, który nie tylko będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy w danym regionie czy w skali kraju. Środki finansowe rozdysponowywane w ramach tej inicjatywy mają również przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Przedsięwzięcia będą kształtowały otoczenie, w którym żyjemy. Troska o naturę stała się tak samo istotna, jak podejmowanie działań na rzecz wzrostu gospodarczego. Postaw na zrównoważony rozwój i wspieraj konkurencyjność kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów