0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kara porządkowa oraz zastaw skarbowy w 2022 roku

Wielkość tekstu:

Kara porządkowa może być nałożona w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w przypadkach określonych w art. 262 Ordynacji podatkowej, np. za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Maksymalna kwota kary porządkowej, jaką organ podatkowy może nałożyć w 2022 r., wynosi 3.000 zł

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Zastawem skarbowym mogą być obciążone rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną jego i małżonka, jeżeli w dniu ustanowienia zastawu wartość poszczególnych rzeczy lub praw w 2022 roku wynosi 13.900 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów