0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kogo obejmuje zakaz pracy w nadgodzinach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniamy pracownicę, która wychowuje 4-letnie dziecko. Czasem jest potrzeba, aby cała kadra pozostała w pracy po godzinach. Ta osoba mimo próśb nigdy nie została. Czy każdy pracownik będący rodzicem może odmówić pracodawcy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych? Kogo obejmuje zakaz pracy w nadgodzinach?

Adam, Mielec

Praca w godzinach nadliczbowych może mieć miejsce wyłącznie w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Co do zasady pracownicy powinni stosować się do poleceń pracodawcy w tym zakresie. Jednakże w tym przypadku występuje też kilka wyjątków, jakie przełożony powinien respektować.

Kiedy praca w nadgodzinach jest dopuszczalna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do wyroku z 26 maja 2000 roku (I PKN 667/99; OSNP 2001/22/662): „Szczególne potrzeby pracodawcy to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez pracodawcę działalnością, a praca w godzinach nadliczbowych może być zarządzona jedynie w sytuacjach wyjątkowych”.

Art. 151 § 1 Kodeksu pracy
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jeżeli praca w nadgodzinach jest zlecona zgodnie z przepisami, to obowiązkiem pracownika jest wykonanie polecenia pracodawcy. W razie nieuzasadnionej odmowy przełożony ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową lub nawet rozwiązać z nim umowę.

Jaki jest limit pracy w nadgodzinach?

Pracodawca powinien pamiętać, że pracownik nie może na stałe wykonywać pracy ponad limit godzin ustalony w jego grafiku. W przepisach wprowadzone zostało ograniczenie, o czym mówi art. 151 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 (pracy w razie szczególnych potrzeb pracodawcy) nie może przekroczyć dla danego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

Warto jednak zauważyć, że Państwowa Inspekcja Pracy ma odmienne zdanie w zakresie limitu nadgodzin. Według tego organu roczny limit nadgodzin może wynosić 416 godzin, a wynika to z przemnożenia 52 tygodni w roku razy 8 godzin pracy. Wskazane ograniczenie dotyczy pracownika, który miał 100% frekwencję w pracy, tj. nie miał ani jednego dnia nieobecności pracy w ciągu roku. Limit ten musi być pomniejszony o każdą usprawiedliwioną absencję. Co ciekawe, jeszcze inne stanowisko ma w tym temacie resort pracy, który wskazuje, że limit rocznych nadgodzin powinien wynosić:

 • 384 godzin (dla pracowników z wymiarem urlopu 20 dni);
 • 376 godzin (dla pracowników z wymiarem urlopu 26 dni).

Należy przy tym pamiętać, że dla pracodawców oraz sądów pracy wiążące są ustalenia Państwowej Inspekcji Pracy, a nie opinia Ministerstwa Pracy.

W razie pracy w nadgodzinach pracodawca powinien również pamiętać o konieczności zapewnienia pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku dobowego oraz 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

Za przekroczenie tego ograniczenia pracodawcy grozi mandat z Państwowej Inspekcji Pracy, który może wynosić od 1 000 do 30 000 zł.

Kiedy pracownika obejmuje zakaz pracy w nadgodzinach?

Przepisy wymieniają kilka grup pracowników, dla których praca nadliczbowa jest zabroniona. Bezwzględny zakaz pracy w nadgodzinach dotyczy:

 • kobiet w ciąży;
 • pracowników młodocianych, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

W przypadku kobiet w ciąży praca w nadgodzinach nie może być wykonywana ze względu na narażenie zdrowia zarówno samej pracownicy, jak i jej dziecka. Podobnie u młodocianych pracowników, którzy powinni wykonywać jedynie prace lekkie, praca ponad obowiązujące normy mogłaby być dla nich zbyt dużym obciążeniem.

Kobieta w ciąży lub pracownik młodociany nawet z własnej inicjatywy nie mają prawa do pracy przekraczającej wymiar czasu pracy.

Zakaz pracy w nadgodzinach obejmuje także:

 • rodziców dzieci do lat 4;
 • osoby niepełnosprawne.

Wykonywanie pracy nadliczbowej w przypadku pracowników-rodziców jest dopuszczalne, jeśli wyrażą na to zgodę. Istotne jest to, że z tego przywileju może skorzystać tylko jeden z rodziców dziecka, w przypadku gdy zarówno matka, jak i ojciec są zatrudnieni. W razie gdy oświadczenie w tym zakresie nie zostanie złożone lub drugi rodzic złożył je w swoim zakładzie pracy, to polecenie pracy w nadgodzinach powinno być przez pracownika wykonane.

Jeśli chodzi o pracowników niepełnosprawnych, to mogą oni wykonywać pracę w nadgodzinach w sytuacji, gdy:

 • są zatrudnieni w ochronie mienia;
 • uzyskają zgodę lekarza na pracę nadliczbową.

Nie ma tu znaczenia, jaki stopień niepełnosprawności pracownik ma wpisany w orzeczeniu.

Pracy w nadgodzinach nie mogą wykonywać pracownicy z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, chyba że lekarz nie będzie widział przeciwwskazań lub pracownik zatrudniony jest przy ochronie mienia.

Podsumowując, istnieje kilka wyjątków, kiedy praca w nadgodzinach jest zabroniona. Wtedy pracownicy mogą odmówić wykonania polecenia i pracodawca nie może nakładać na nich kar czy też wypowiedzieć im z tego tytułu umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów