0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika

Wielkość tekstu:

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika jest rodzajem sprzedaży publicznej, w której może wziąć udział każdy. W drodze takiej licytacji może być dokonana sprzedaż domów, mieszkań (także spółdzielczych własnościowych), nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela. Zasadą jest, że można zająć i przeprowadzić licytację z nieruchomości tylko i wyłącznie, jeżeli stanowi ona własność dłużnika. Taka licytacja prowadzona jest przez komornika sądowego, nadzorowanego przez sąd właściwy miejscowo dla nieruchomości.

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika - przygotowanie

Aby można było sprzedać nieruchomość w drodze licytacji publicznej, najpierw należy dokonać zajęcia owej nieruchomości. Takiego zajęcia dokonuje komornik, jednocześnie wzywając przy tym dłużnika do uregulowania zadłużenia w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania. W tym samym czasie dokonuje się wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji.

Wniosek o opis i oszacowanie

Jeżeli dłużnik pomimo otrzymania wezwania nie zdecyduję się na uregulowanie zadłużenia, wierzyciel ma prawo wystąpić do komornika o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Oszacowanie jest dokonywane przez biegłego. Po dokonaniu opisu i oszacowania oraz skompletowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji komornik i sąd, który nadzoruje postępowanie, dokonują ogłoszenia terminu prowadzenia licytacji. Warunkiem jest, iż owa licytacja może się odbyć najwcześniej po upływie 2 tygodni od uprawomocnienia się dokonanego opisu i oszacowania nieruchomości. Informacja o licytacji musi zostać podana do publicznej wiadomości nie później niż na 2 tygodnie przed jej przeprowadzeniem. Ogłoszenie o terminie, miejscu, oraz opisie nieruchomości wywiesza się w budynku sądu, organu gminy, w której obrębie ma miejsce położenia dana nieruchomość oraz w poczytnym lokalnym dzienniku.

Przed licytacją uiść rękojmię

Przed licytacją, każdy zainteresowany musi uiścić rękojmię w wysokości 1/10 wartości oszacowania nieruchomości. Taką rękojmię zatrzymuje się w przypadku udzielenia przybicia licytantowi a pozostałym licytantom zwraca się wniesione przez nich rękojmie. Jeżeli licytant, który uzyskał przybicie, nie wywiązuje się z zapłaty ceny, traci bezpowrotnie swoją rękojmię, która jest przeznaczona na koszty egzekucji a jej nadwyżka wchodzi w skład sumy pozyskanej w egzekucji, a w przypadku umorzenia egzekucji- przekazywana jest na rzecz Skarbu Państwa.

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika - przebieg  

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika odbywa się w formie ustnej i jest prowadzona przez komornika sądowego. W pierwszym przewidzianym terminie licytacji nieruchomości, jej cena wywoławcza wynosi nie mniej niż ¾ ceny oszacowania. Jeżeli nie uda się sprzedać nieruchomości, na wniosek wierzyciela wyznacza się drugi termin licytacji. W drugim terminie cena wywoławcza spada i wynosi 2/3 oszacowanej wartości licytowanej nieruchomości.
Wierzyciel oczywiście może przejąć na własność nieruchomość po cenie wywoławczej, jeżeli jednak nie będzie chciał tego zrobić, a pierwsza i druga licytacja nie odniesie zamierzonego skutku, postępowanie egzekucyjne umarza się, a nowa egzekucja z tej nieruchomości może odbyć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

W licytacji wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Komornik udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę za nieruchomość wystawioną w drodze licytacji. Takiego przybicia udziela się po uprzednim trzykrotnym wezwaniu pozostałych licytantów do dalszych postąpień. Przybicie skutkuje sprzedażą nieruchomości na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu dokonanego przez sąd nabywca nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, uregulować wylicytowaną kwotę dokonując wpłaty na rachunek depozytowy sądu pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotówce. Następnie sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności, co jest tożsame z przeniesieniem własności na nowego właściciela i dokonaniem wpisu w księdze wierzyciel. Nowy właściciel ma możliwość egzekwowania opuszczenia nieruchomości przez dotychczasowych lokatorów oraz opróżnienia go z ich rzeczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów