Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika jest rodzajem sprzedaży publicznej, w której może wziąć udział każdy. W drodze takiej licytacji może być dokonana sprzedaż domów, mieszkań (także spółdzielczych własnościowych), nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela. Zasadą jest, że można zająć i przeprowadzić licytację z nieruchomości tylko i wyłącznie, jeżeli stanowi ona własność dłużnika. Taka licytacja prowadzona jest przez komornika sądowego, nadzorowanego przez sąd właściwy miejscowo dla nieruchomości.

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika - przygotowanie

Aby można było sprzedać nieruchomość w drodze licytacji publicznej, najpierw należy dokonać zajęcia owej nieruchomości. Takiego zajęcia dokonuje komornik, jednocześnie wzywając przy tym dłużnika do uregulowania zadłużenia w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania. W tym samym czasie dokonuje się wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji.

Jeżeli dłużnik pomimo otrzymania wezwania nie zdecyduję się na uregulowanie zadłużenia, wierzyciel ma prawo wystąpić do komornika o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Oszacowanie jest dokonywane przez biegłego. Po dokonaniu opisu i oszacowania oraz skompletowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji komornik i sąd, który nadzoruje postępowanie, dokonują ogłoszenia terminu prowadzenia licytacji. Warunkiem jest, iż owa licytacja może się odbyć najwcześniej po upływie 2 tygodni od uprawomocnienia się dokonanego opisu i oszacowania nieruchomości. Informacja o licytacji musi zostać podana do publicznej wiadomości nie później niż na 2 tygodnie przed jej przeprowadzeniem. Ogłoszenie o terminie, miejscu, oraz opisie nieruchomości wywiesza się w budynku sądu, organu gminy, w której obrębie ma miejsce położenia dana nieruchomość oraz w poczytnym lokalnym dzienniku.

Przed licytacją, każdy zainteresowany musi uiścić rękojmię w wysokości 1/10 wartości oszacowania nieruchomości. Taką rękojmię zatrzymuje się w przypadku udzielenia przybicia licytantowi a pozostałym licytantom zwraca się wniesione przez nich rękojmie. Jeżeli licytant, który uzyskał przybicie, nie wywiązuje się z zapłaty ceny, traci bezpowrotnie swoją rękojmię, która jest przeznaczona na koszty egzekucji a jej nadwyżka wchodzi w skład sumy pozyskanej w egzekucji, a w przypadku umorzenia egzekucji- przekazywana jest na rzecz Skarbu Państwa.

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika - przebieg  

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika odbywa się w formie ustnej i jest prowadzona przez komornika sądowego. W pierwszym przewidzianym terminie licytacji nieruchomości, jej cena wywoławcza wynosi nie mniej niż ¾ ceny oszacowania. Jeżeli nie uda się sprzedać nieruchomości, na wniosek wierzyciela wyznacza się drugi termin licytacji. W drugim terminie cena wywoławcza spada i wynosi 2/3 oszacowanej wartości licytowanej nieruchomości.
Wierzyciel oczywiście może przejąć na własność nieruchomość po cenie wywoławczej, jeżeli jednak nie będzie chciał tego zrobić, a pierwsza i druga licytacja nie odniesie zamierzonego skutku, postępowanie egzekucyjne umarza się, a nowa egzekucja z tej nieruchomości może odbyć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

W licytacji wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Komornik udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę za nieruchomość wystawioną w drodze licytacji. Takiego przybicia udziela się po uprzednim trzykrotnym wezwaniu pozostałych licytantów do dalszych postąpień. Przybicie skutkuje sprzedażą nieruchomości na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu dokonanego przez sąd nabywca nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, uregulować wylicytowaną kwotę dokonując wpłaty na rachunek depozytowy sądu pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotówce. Następnie sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności, co jest tożsame z przeniesieniem własności na nowego właściciela i dokonaniem wpisu w księdze wierzyciel. Nowy właściciel ma możliwość egzekwowania opuszczenia nieruchomości przez dotychczasowych lokatorów oraz opróżnienia go z ich rzeczy.