0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dziedziczenie długów spadkowych po nowelizacji kodeksu cywilnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dziedziczenie długów spadkowych w przepisach prawa spadkowego funkcjonuje w dwóch formach. Są to: proste przyjęcie spadku oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszym przypadku, gdy przyjmujemy spadek wprost, musimy się liczyć z tym, iż ponosimy całkowitą odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Innymi słowy godzimy się na odziedziczenie zarówno aktywów, jak i pasywów wchodzących w skład majątku naszego spadkodawcy a ponadto wierzyciel zmarłego ma prawo żądać od nas całkowitej spłaty swojego roszczenia z naszego majątku (nie tylko tego, którego odziedziczyliśmy). Drugi rodzaj dziedziczenia polega na przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza a więc odpowiedzialność za długi spadkowe zostaje ograniczona jedynie do wysokości wartości majątku jaki odziedziczymy w spadku.

Dziedziczenie długów spadkowych przed zmianami 

Przed wprowadzeniem zmian w kodeksie cywilnym, zasadą przyjętą przez ustawodawcę było dziedziczenie wprost tzn. proste przyjęcie spadku. Oznaczało to, że jeżeli w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o otrzymaniu spadku, spadkobierca nie dokonał żadnych czynności w związku z zaistniałą sytuacją (np. nie odrzucił spadku lub nie przedstawił chęci przyjęcia innej formy dziedziczenia) dziedziczył spadek wprost z mocy ustawy. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowiły osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby ubezwłasnowolnione.

Dziedziczenie długów spadkowych po nowelizacji 

Po nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego, od dnia 18 października 2015 r., główną zasadą dziedziczenia przyjętą w prawie spadkowym jest dziedziczenie długów spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, co stanowi niewątpliwe korzystniejsze rozwiązanie dla spadkodawcy w porównaniu do przepisów obowiązujących sprzed nowelizacji. Po zmianie spadkobierca odpowiada jak gdyby automatycznie za długi spadkowe jedynie do wysokości wartości odziedziczonego spadku. Jeżeli spadkobierca wyrazi wolę przejęcia spadku wprost bądź odrzucenia spadku, będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.

Inną niemniej istotną zmianą wprowadzoną do prawa spadkowego jest zmienienie zasad służących ustaleniu stanu majątku spadkowego. Dawniej ustalenia takiego dokonywał komornik sądowy poprzez sporządzenie inwentarza co obciążało spadkobiercę dodatkowymi kosztami. Nowe uregulowanie umożliwiło spadkobiercom samodzielne dokonywanie wykazu inwentarza i złożenie go w sądzie lub u notariusza.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów