Poradnik Przedsiębiorcy

Przedawnienie roszczeń w zobowiązaniach dłużnika

Co powoduje przedawnienie roszczeń? Dłużnicy nie muszą spłacać należności wierzycielowi! Jednak należy pamiętać, że samo roszczenie nie zniknie, tylko będzie niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem. Co to oznacza? Sprawdź!

Przedawnienie roszczeń - co na nie wpływa?

Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości dochodzenia jego spełnienia. Przed ustaleniem należy jednak sprawdzić czy w międzyczasie nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje w przypadku:

  1. roszczeń dzieci przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
  2. roszczeń osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
  3. roszczeń małżonków - przez czas trwania małżeństwa,
  4. roszczeń, których - z powodu siły wyższej - uprawniony nie może dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń oznacza, że termin przedawnienia nie zaczyna biec w ogóle, a jeżeli okoliczność powodująca zawieszenie wystąpiła po rozpoczęciu biegu terminu - ulega zawieszenia na czas trwania danej okoliczności, a po jej ustaniu biegnie dalej.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje:

  1. wniesienie pozwu do sądu,

2. złożenie wniosku o wezwanie do próby ugodowej przed sądem,

3. złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia i wniesienia pozwu,

4. zgłoszenie w procesie zarzutu potrącenia wierzytelności wzajemnej przez pozwanego wierzyciela,

5. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu,

6. zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,

7. złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji,

8. wszczęcie mediacji,

9. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje.

Po ustaniu okoliczności powodującej przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń, termin biegnie od początku, na nowo.

Co ważne w razie, gdy przedawnienie roszczeń zostanie przerwane przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.