0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika sądowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość opłaty egzekucyjnej a spłata zadłużenia z pominięciem komornika

Według ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podejmuje czynności egzekucyjne wobec dłużnika za pobraniem opłaty. Według art. 49 powyższej ustawy komornik pobiera opłatę w wysokości 15% wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wartość miesięcznego wynagrodzenia. Sprawdźmy, czy spłata zadłużenia z pominięciem komornika jest korzystniejsza niż dochodzenie praw na drodze sądowej.

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika

Jeśli dłużnik zdecyduje się na uniknięcie postępowania egzekucyjnego, może zawrzeć ugodę z wierzycielem o dobrowolną spłatę, bezpośrednio do jego rąk (czyli nastąpi tzw. spłata zadłużenia z pominięciem komornika). W takim przypadku wierzyciel wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to dodatkowa korzyść dla dłużnika, gdyż opłata jaką pobierze komornik będzie niższa i będzie wynosić 5% należności, które miały zostać przez niego wyegzekwowane. Gdy natomiast spłata wierzyciela została dopełniona przed doręczeniem pisma o wszczęciu postępowania, komornikowi należy opłacić wyłącznie opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co się dzieję, gdy spłacimy wierzyciela, a ten nie wystąpi o umorzenie postępowania?

W sytuacji, gdy wierzyciel nie wystąpi o umorzenie postępowania egzekucyjnego, a nastąpi to z urzędu, zastosowanie ma art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana. W takim przypadku komornik nie ma prawa żądać żadnych opłat od dłużnika, gdyż żadna kwota nie została przez niego wyegzekwowana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów