0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koniec z finansowaniem składek za studentów, uczniów i bezrobotnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Senacie pojawiała się ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, w której została umieszczona istotna zmiana dotycząca opłacania składek ze środków z budżetu państwa. Chodzi o koniec z finansowaniem składek za studentów, uczniów, doktorantów i innych osób wskazanych w katalogu. Co to oznacza?

Za kogo składki z budżetu państwa nie będą już finansowane?

Za niektórych ubezpieczonych składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest prosto z funduszy skarbu państwa. W nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia czytamy, że nastąpi koniec z finansowaniem składek dla studentów, uczniów i doktorantów, a także m.in.: 

  • osób przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze bądź w domach pomocy społecznej;
  • bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, za których składki opłaca powiatowy urząd pracy;
  • osób z przyznanym prawem do renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin czy prawem do renty przyznanym osobom represjonowanym i członkom ich rodzin;
  • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, za których składki opłacane są z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;
  • osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (z przyczyn określonych w przepisach odrębnych, za których składki opłaca powiatowy urząd pracy), za które składka zgodnie z np. art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach jest opłacana z dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej.

Czy wspomniane osoby utracą ubezpieczenie? 

Wspomniany wyżej katalog osób pomimo nieopłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne nie utraci statusu osoby ubezpieczonej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Zmiana ma na celu ograniczenie wydatków budżetu państwa oraz kosztów administracyjnych związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, w szczególności mając na względzie przepisy np. art. 131c ustawy o świadczeniach. Projektowane regulacje winny skutkować ograniczeniem przychodów Funduszu oraz wydatków budżetu państwa”.

Co ważne, nie spowoduje to także, że w razie zatrudnienia np. studentów czy uczniów na umowie zlecenia konieczne będzie opłacanie tej składki. W tym aspekcie nic się nie zmieni.

Koniec z finansowaniem składek za studentów, uczniów czy doktorantów i inne osoby wskazane w katalogu nie oznacza, że stracą prawo do świadczeń zdrowotnych. Jednakże wiąże się to z tym, że będą bezpłatnie korzystać z usług NFZ, co znacznie może obciążyć budżet tego funduszu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów