Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne małżonka w działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym zgłosić żonę, która obecnie nie pracuje i nie jest zgłoszona do żadnych ubezpieczeń, do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy przez to moja składka wzrośnie? Jakie dokumenty należałoby złożyć?

 

Paweł, Krotoszyn

 

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny przedsiębiorcy, jeżeli nie mają własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem. Przepisy szczegółowo określają kogo przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia, a kogo nie.

Kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne?

Najważniejszą kwestią jest określenie, kogo można uznać w tym przypadku za członka rodziny. Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  • małżonka,

  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Można więc zgłosić do ubezpieczenia małżonkę, a samo zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli żona jest zgłoszona w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet jeśli nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym zgłoszenie jej do ubezpieczenia zdrowotnego jest niezasadne.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - wymagane dokumenty

W celu zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, przedsiębiorca powinien złożyć do ZUS-u deklarację ZCNA. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od powstania zaistniałej sytuacji (utraty przez członka rodziny tytułu do ubezpieczenia). Ubezpieczenie zdrowotne zaczyna obowiązywać od dnia zgłoszenia. Należy pamiętać, że zgłoszenie to jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Tak samo jest w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli członek rodziny uzyska inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, umowa zlecanie, zarejestrowanie jako bezrobotny), przedsiębiorca ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.