Kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opodatkowanie według zasad ogólnych polega na wyliczeniu zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego w oparciu o uzyskany w danym okresie dochód. Co ważne, przy ustalaniu wysokości podatku podlegającego wpłacie na konto urzędu skarbowego uwzględniana jest m.in. kwota zmniejszająca podatek. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo powinna zostać ustalona kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku.

Opodatkowanie według zasad ogólnych (skala podatkowa) - podstawowe informacje

Tak jak zostało wspomniane na wstępie, opodatkowanie według skali podatkowej (zasady ogólne) charakteryzuje się tym, że podatek wyliczany jest w oparciu o uzyskany dochód z działalności. Dochód stanowi różnicę między osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania.

Ważne!

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW = DOCHÓD

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej wyboru formy opodatkowania dokonują na formularzu CEIDG-1 (służy do tego pole 18). W sytuacji, gdy przedsiębiorca w danym roku podatkowym opodatkował dochód na zasadach ogólnych (skala podatkowa), nie ma obowiązku składania oświadczenia o kontynuowaniu tej formy w kolejnych latach.

Przy tej formie opodatkowania podatnik nie płaci zobowiązania względem fiskusa, gdy kwota podatku nie przekracza limitu tzw. kwoty wolnej od podatku. Ma również możliwość skorzystania z licznych ulg podatkowych (np. ulga na internet czy ulga na dziecko).

Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek 

Należy zwrócić uwagę, że wraz z początkiem 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT, która zmienia przepisy dotyczące ustalania kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość będzie bowiem uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika i może zmieniać się w każdym roku.

Ważne!

Kwota wolna od podatku jest to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik nie jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Jest to konsekwencja stosowania tzw. kwoty zmniejszającej podatek przy wyliczaniu zaliczki.  

Zaliczki na podatek dochodowy a kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek według zasad ogólnych skali pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali, co prezentuje poniższa tabela 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

 

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

  • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (556 zł 02 gr).

Kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku w rozliczeniu rocznym

Na mocy nowelizacji ustawy o PIT progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Natomiast zmianie uległa sama kwota zmniejszająca podatek, której wysokość uzależniona jest od osiągniętego dochodu. W trakcie roku podatkowego podatnicy odliczają kwotę zmniejszającą podatek zgodnie z wytycznymi wskazanymi powyżej (punkt: Zaliczki na podatek dochodowy a kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku). Przy sporządzeniu zeznania rocznego wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie podlegała korekcie, co wynika z art. 27 ust. 1a ustawy o PIT.

W związku z powyższym kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

Podstawa opodatkowania (dochód)

Kwota zmniejszająca podatek 2017

Podstawa opodatkowania (dochód)

Kwota zmniejszająca podatek 2018

nieprzekraczająca kwoty 6600 zł

1188 zł

nieprzekraczająca kwoty 8000 zł

 1440 zł

od 6600 zł i nieprzekraczająca kwoty 11 000 zł

1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł

od 8000 zł i nieprzekraczająca kwoty 13 000 zł

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł

wyższa od 11 000 zł i nieprzekraczająca kwoty 85 528 zł

556 zł 02 gr

wyższa od 13 000 zł i nieprzekraczająca kwoty 85 528 zł

556 zł 02 gr 

wyższa od 85 528  zł i nieprzekraczająca kwoty 127 000 zł

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

wyższa od 85 528 zł i nieprzekraczająca kwoty 127 000 zł

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł 

wyższa od 127 000 zł

nie występuje

 wyższa od 127 000 zł  nie występuje

Kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku  w systemie wFirma.pl

Podatnicy opodatkowani wg skali, korzystający z systemu wFirma.pl, aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy za dany okres muszą przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

kwota zmniejszająca podatek 

W sytuacji, gdy dochód przedsiębiorcy przekroczy pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 582 zł, wówczas zgodnie z przepisami kwota zmniejszająca podatek nie będzie uwzględniana. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT ostateczna korekta kwoty zmniejszającej podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym, które również można przygotować w systemie (więcej na ten temat w artykule: Zeznania roczne).

Kwota zmniejszająca podatek od 2018 roku - podsumowanie

Podsumowując, na mocy nowelizacji przepisów podatkowych progi podatkowe pozostały w niezmienionej formie. Innymi słowy, pierwszy próg podatkowy kończy się wraz z przekroczeniem podstawy obliczenia podatku w wysokości 85 825 zł. Natomiast zmianie uległa sama kwota zmniejszająca podatek, która jest uzależniona od wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu.

Ważne!

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie podlegać corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W okresowych zaliczkach na podatek dochodu kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł uwzględniana będzie wyłącznie do wysokości I progu podatkowego. Natomiast po jego przekroczeniu nie będzie odliczana. Ostateczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie bowiem dopiero ustalana przy sporządzaniu zeznania rocznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów