Poradnik Przedsiębiorcy

Lista płac - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, jest zobowiązany do zatrudnienia go za wynagrodzeniem. W związku z tym każdy pracodawca ma obowiązek naliczenia i wypłacenia zatrudnionej osobie wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Lista płac jest zazwyczaj tworzona w programie płacowym i coraz rzadziej wynagrodzenia naliczane są ręcznie. Warto jednak znać zasady naliczania płacy pracownika.

Lista płac - darmowy wzór w formacie PDF i XLS

Do pobrania:

pdf
Lista płac - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
xlsx
Lista płac - wzór.xlsx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Lista płac i jej elementy

Lista płac powinna zawierać następujące elementy:

 • nazwę pracodawcy,

 • okres, którego dotyczy,

 • datę wypłaty wynagrodzenia – zgodnie z tą datą rozliczane są składki ZUS oraz podatek,

 • numer lub nazwę listy płac,

 • podpisy osób sporządzających listę płac,

 • wszystkie składniki wynagrodzeń, naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń – na liście płac powinny być wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia.

Lista płac jest dokumentem, na którym wyróżnione są wynagrodzenia wszystkich pracowników. Zatem jeśli w zakładzie pracy obowiązuje tajemnica wynagrodzeń, pracownik nie powinien potwierdzać na niej otrzymania pensji (jeśli jest płatna gotówką). Pracodawca może prosić o podpis na indywidualnym pasku płac.

Sposób finansowania składek ZUS

Część składek z wynagrodzenia pracownika finansowana jest przez pracodawcę, a część stanowi bezpośrednio koszt osoby zatrudnionej. Tabela poniżej przedstawia podział tych składek.

Składka na ubezpieczenie

Stopa procentowa składki


Składka finansowana przez pracownika (%)

Składka finansowana przez pracodawcę (%)

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,50%

Chorobowe

2,45%

2,45%

---

Wypadkowe

1,67%*

---

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

---

2,45%

FGŚP

0,10%

---

0,10%

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

Z wynagrodzenia

Z podatku

---

1,25%

7,75%

*stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona od zakładu pracy

Wyliczenie listy płac

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika w oparciu o jeden składnik wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze 2500 zł.

 1. Wynagrodzenie brutto: 2500 zł

 2. Ubezpieczenie emerytalne: 244 zł (1. x 9,76%)

 3. Ubezpieczenie rentowe: 37,50 zł (1. x 1,50%)

 4. Ubezpieczenie chorobowe: 61,25 zł (1. x 2,45%)

 5. Suma ubezpieczeń społecznych: 342,75 zł (2. + 3. + 4.)

 6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2157,25 zł (1. - 5.)

 7. Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł

 8. Podstawa opodatkowania (zaokrąglona do pełnych złotych): 1907 zł (1. - 5. - 7.)

 9. Ulga podatkowa: 43,76 zł

 10. Zaliczka na podatek dochodowy: 280,43 (8. x 17% - 9.)

 11. Ubezpieczenie zdrowotne: 194,15 zł (6. x 9%)

  • odliczane od podatku: 167,19 zł (6. x 7.75%)

 12. Podatek do urzędu skarbowego (zaokrąglony do pełnych złotych): 113 zł (10. - 11.a.)

 13. Do wypłaty: 1850,10 zł (1. - 5. - 11. - 12.)

Wyliczenie składek finansowanych przez pracodawcę

Pracodawca finansuje składki z wynagrodzenia brutto pracownika.

 1. Wynagrodzenia brutto: 2500 zł

 2. Ubezpieczenie emerytalne: 244 zł (1. x 9,76%)

 3. Ubezpieczenie rentowe: 162,50 (1. x 6,50%)

 4. Ubezpieczenie wypadkowe: 41,76 zł (1. x 1,67%)

 5. Suma składek na ubezpieczenie społeczne: 448,25 zł

 6. Fundusz Pracy: 61,25 zł (1. x 2,45%)

 7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2,50 zł (1. x 0,10%)

 8. Suma składek na FP i FGŚP: 63,75 zł

 9. Koszt składek za pracownika: 512,00 zł

Ogólny koszt zatrudnienia pracownika wynosi: 3012 zł (do wypłaty: 2500 zł + koszt składek finansowanych przez pracodawcę za pracownika 515,25 zł).