Lista płac - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzenia

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, jest zobowiązany do zatrudnienia go za wynagrodzeniem. W związku z tym każdy pracodawca ma obowiązek naliczenia i wypłacenia zatrudnionej osobie wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Lista płac jest zazwyczaj tworzona w programie płacowym i coraz rzadziej wynagrodzenia naliczane są ręcznie. Warto jednak znać zasady naliczania płacy pracownika.

Lista płac - darmowy wzór w formacie PDF i XLS

Do pobrania:

Lista płac - wzór.pdf
Lista płac - wzór.xlsx

Lista płac i jej elementy

Lista płac powinna zawierać następujące elementy:

 • nazwę pracodawcy,
 • okres, którego dotyczy,
 • datę wypłaty wynagrodzenia – zgodnie z tą datą rozliczane są składki ZUS oraz podatek,
 • numer lub nazwę listy płac,
 • podpisy osób sporządzających listę płac,
 • wszystkie składniki wynagrodzeń – naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń.
Lista płac jest dokumentem, na którym wyróżnione są wynagrodzenia wszystkich pracowników. Zatem jeśli w zakładzie pracy obowiązuje tajemnica wynagrodzeń, pracownik nie powinien potwierdzać na niej otrzymania pensji (jeśli jest płatna gotówką). Pracodawca może prosić o podpis na indywidualnym pasku płac.

Sposób finansowania składek ZUS

Część składek z wynagrodzenia pracownika finansowana jest przez pracodawcę, a część stanowi bezpośrednio koszt osoby zatrudnionej. Tabela poniżej przedstawia podział tych składek.

Składka na ubezpieczenie

Stopa procentowa składki


Składka finansowana przez pracownika (%)

Składka finansowana przez pracodawcę (%)

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,50%

Chorobowe

2,45%

2,45%

---

Wypadkowe

1,67%*

---

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

---

2,45%

FGŚP

0,10%

---

0,10%

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

9%

---

*stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ogłaszana co roku w dniu 1 kwietnia, w zakładach pracy zatrudniających co najmniej 10 osób stopa procentowa jest indywidualna

Opłacanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Przy zatrudnianiu pracowników bardzo ważna jest również kwestia zgłoszenia ich do PPK. Część z tych wpłat finansowana jest przez pracodawcę , a cześć potrącana jest z wynagrodzenia pracownik.

 PracownikPracodawca
Wpłata podstawowa2%*1,5%
Wpłata dodatkowa2%2,5%

*Pracownik, który w danym miesiącu uzyska wynagrodzenie nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia stopy procentowej wpłaty podstawowej, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia.

Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy sanowi koszt pracownika. Od lipca stawka pierwszej skali podatkowej wynosi 12%, a kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 300 zł.

Wyliczenie listy płac na przykładzie

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika w oparciu o jeden składnik wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

 1. Wynagrodzenie brutto: 3 500 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 341,60 zł (1. x 9,76%)
 3. Ubezpieczenie rentowe: 52,50 zł (1. x 1,50%)
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 85,75 zł (1. x 2,45%)
 5. Suma ubezpieczeń społecznych: 479,85 zł (2. + 3. + 4.)
 6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3020,15 zł (1. - 5.)
 7. Ubezpieczenie zdrowotne: 271,81 zł (6. x 9%)
 8. Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 9. Podstawa opodatkowania (zaokrąglona do pełnych złotych): 2770,00 zł (1. - 5. - 8.)
 10. Ulga podatkowa: 300 zł
 11. Zaliczka na podatek dochodowy: 32,40 zł (9. x 12% - 10.)
 12. Podatek do urzędu skarbowego (zaokrąglony do pełnych złotych): 32,00 zł
 13. Do wypłaty: 2 716,34 zł (1. - 5. - 7. - 12.)

Pracodawca finansuje składki z wynagrodzenia brutto pracownika.

 1. Wynagrodzenia brutto: 3 500 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 341,60 zł (1. x 9,76%)
 3. Ubezpieczenie rentowe: 227,50 (1. x 6,50%)
 4. Ubezpieczenie wypadkowe: 58,45 zł (1. x 1,67%)
 5. Suma składek na ubezpieczenie społeczne: 627,55 zł (2.+ 3.+ 4.)
 6. Fundusz Pracy: 85,75 zł (1. x 2,45%)
 7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 3,50 zł (1. x 0,10%)
 8. Suma składek na FP i FGŚP: 89,25 zł (6.+ 7.)
 9. Koszt składek za pracownika: 716,80 zł (5.+ 8.)

Ogólny koszt zatrudnienia pracownika wynosi: 4216,80 zł (do wypłaty: 3500 zł + koszt składek finansowanych przez pracodawcę za pracownika 716,80 zł).

Generowanie listy płac na wFirma.pl

Programy kadrowe pomagają w wyliczaniu wynagrodzeń. W systemie wFirma.pl w łatwy sposób generuje się listy płac dla pracowników. W celu wygenerowania listy płac należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ.

Lista płac w wFirma.pl

Na liście płac zostaną wykazane wszystkie składniki wynagrodzeń, naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń. Więcej na ten temat można przeczytać w opracowaniu pomocy.

Każdy pracodawca ma obowiązek naliczenia i wypłacenia zatrudnionej osobie wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Lista płac jest to informacja na tematy ich wyliczania, wyszczególniane są na niej składki i podatek. Dlatego warto jednak znać zasady naliczania płacy pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów