Poradnik Przedsiębiorcy

Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty przekaż ZUS do końca lutego!

Świadczenia mogą zostać zmniejszenie bądź całkowicie zawieszone w wyniku podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej przez osobę pobierającą rentę lub emeryturę przed ukończeniem wieku emerytalnego. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy zarobki przekroczą określony limit kwotowy. Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty może uchronić przed utratą świadczenia.

Podjęcie pracy zarobkowej podczas pobierania emerytury

Przepisy nie zabraniają dorabiania podczas pobierania emerytury czy renty. Jednakże w sytuacji, gdy świadczeniobiorca jest zgłoszony z tytułu wykonywania pracy do ubezpieczeń społecznych, wówczas musi pamiętać, że jego zarobek nie powinien przekroczyć określonego progu. Osiąganie zbyt wysokiego wynagrodzenia może być przyczyną zmniejszenia lub całkowitego zawieszenia wypłaty świadczenia.

Co powinno zawierać zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty?

Informacja o przychodzie emeryta czy rencisty powinna zawierać dane dotyczące:

  • samego świadczeniobiorcy,
  • płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • wysokości osiągniętego przychodu w wymiarze miesięcznym oraz rocznym. 

Na jej podstawie ZUS określa prawo do dalszego pobierania wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodem w rozumieniu przepisów jest podstawa naliczania składek społecznych.

Kto i do kiedy powinien dostarczyć informację do ZUS?

Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty powinien przekazać sam świadczeniobiorca, ale także zakład pracy zatrudniający taką osobę. Taki obowiązek na płatnika nakłada ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Informację o zarobkach w danym roku należy dostarczyć do ZUS osobiście lub listownie najpóźniej do końca lutego roku kolejnego.

Kto nie musi przekazywać zaświadczenia o zarobkach emeryta lub rencisty? 

Do składania zaświadczenia o przychodzie emeryta i rencisty nie są zobligowani świadczeniobiorcy, którzy przed podjęciem pracy ukończyli wiek emerytalny, tj. 

  • 60 lat w przypadku kobiet,
  • 65 lat w przypadku mężczyzn,

Pracodawca takiej osoby również jest zwolniony z przekazywania dodatkowych dokumentów do ZUS.

Co ciekawe, nie ma obowiązku informowania ZUS o zarobkach osoby, która nie została objęta ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tytułu podjęcia zatrudnienia. Chodzi tu np. o wykonawców dzieła zwolnionych z podlegania ubezpieczeniom w ZUS.