Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing finansowy samochodu - rozliczenie podatkowe

Degresywna amortyzacja samochodu osobowego

Metoda degresywna jest również dość często stosowaną wśród podatników i została uregulowana  w art. 22k ust. 1 ww. ustawy. Co ważne, nie ma ona zastosowania do samochodów osobowych, również tych sfinansowanych przez leasing finansowy.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 20.000 euro

Bardzo ważny jest art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, który określa limity w zakresie amortyzacji samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro. Zgodnie z jego treścią za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Leasing finansowy samochodu ciężarowego - amortyzacja

Samochód ciężarowy można poddać amortyzacji według kilku metod. Również w tym wypadku najczęściej stosowaną jest amortyzacja liniowa oraz jej pochodne, a także metoda degresywna. Dodatkowo samochód ciężarowy (w przeciwieństwie do pojazdów osobowych) może podlegać amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis.

Liniowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Dla samochodów zakwalifikowanych do grupy 742 KŚT stawka z wykazu wynosi 20% w skali roku. Oznacza to, że pełne zamortyzowanie ciężarówki nastąpi w ciągu 5 lat.

Tak jak w przypadku samochodów osobowych, przedsiębiorca może ewidencjonować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodu co miesiąc, co kwartał lub raz do roku, aż do momentu zrównania sumy odpisów z wartością początkową.

Liniowa przyspieszona amortyzacja samochodu ciężarowego

Zgodnie z art. 22i ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwa jest przyspieszona liniowa amortyzacja samochodów ciężarowych. Co ważne, odnosi się ona jedynie do tych, które są używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagają szczególnej sprawności technicznej.

Przedsiębiorca w takim wypadku może podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4 (20% x 1,4 = 28%). W razie wystąpienia lub ustąpienia warunków uzasadniających podwyższenie stawek  ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Liniowa indywidualna amortyzacja samochodu ciężarowego

Amortyzacja samochodów ciężarowych przy zastosowaniu metody liniowej indywidualnej jest analogiczna, jak w przypadku samochodów osobowych. Oznacza to, że pojazd musi spełniać definicję używanego lub ulepszonego, co pozwoli na zastosowanie maksymalnej stawki amortyzacyjnej - 40% w skali roku.

Degresywna amortyzacja samochodu ciężarowego

Degresywna amortyzacja została uregulowana w art. 22k ust. 1 ustawy o PIT i co najważniejsze - można przy jej zastosowaniu amortyzować samochody ciężarowe.

Określa się ją jako metodę malejących odpisów amortyzacyjnych. Obejmuje ona wszystkie środki transportu, poza samochodami osobowymi. W pierwszym roku podatkowym ich używania, przedsiębiorca stosuje stawki wynikające z wykazu, podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych amortyzacji dokonuje się od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, należy rozpocząć stosowanie liniowej amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Samochody ciężarowe - w przeciwieństwie do pojazdów osobowych - można amortyzować jednorazowo w ramach pomocy de minimis. Kwestia ta została uregulowana w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Mają oni prawo dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 EUR (w 2017 roku - 215.000 PLN).

Co ważne, z jednorazowej amortyzacji może skorzystać również mały podatnik. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2017 roku - 5.157.000 PLN).

Należy przy tym pamiętać, że w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro. W przypadku firm transportowych limit ten jest nico niższy i wynosi 100.000 euro.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny można ująć w kosztach podatkowych w miesiącu przyjęcia samochodu ciężarowego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.