0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie samochodu osobowego o wartości poniżej 10 000 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie pojazdów w działalności. W odniesieniu do samochodu, którego wartość początkowa jest większa niż 10 000 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. A co w przypadku, gdy wartość nie przekroczy tej kwoty? Jak wygląda rozliczanie samochodu osobowego o wartości poniżej 10 000 zł. Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Samochód osobowy o wartości do 10 000 zł

W odniesieniu do samochodu osobowegoo wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, podatnik ma do wyboru trzy sposoby rozliczenia. Pierwszym z nich jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych i amortyzowanie go zgodnie ze stawką wynikającą z wykazu środków trwałych, czyli 20% w skali roku. Odpisy amortyzacyjne są co miesiąc (co kwartał lub na koniec roku) ewidencjonowane w kosztach.

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych oraz zastosowanie jednorazowej amortyzacji (odpis zostanie ujęty w KPiR w miesiącu oddania do używania). Trzecia opcja polega na ujęciu wydatku bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Art. 22d ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
"Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania."
W każdym z powyższych przypadków odpowiednią kolumną do zewidencjonowania kosztu będzie kolumna 13 księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu

 Przedsiębiorcy, użytkując samochód osobowyw ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z jego eksploatacją, jeżeli koszty mają związek z prowadzoną działalnością. Wprowadzając do ewidencji środków trwałych pojazd o wartości początkowej do 10 000 zł, przedsiębiorcy mogą rozliczać bezpośrednio w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego. Gdy zakup samochodu osobowego został uwzględniony bezpośrednio w kosztach z pominięciem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych można ująć w kosztach podatkowych 20% poniesionych wydatków z tytułu użytkowania tego samochodu.

Jak wynika z przepisów, wydatki związane z eksploatacją (przeglądy, ubezpieczenie czy części samochodowe) pojazdu nie wprowadzonego do środków trwałych będą zaliczane do kosztów w wysokości 20% poniesionych wydatków. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Takie wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Podsumowując, przedsiębiorcy którzy dokonają zakupu firmowego samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, mają różne możliwości jego wprowadzenia. Jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ujęcie pojazdu w ewidencji środków trwałych, z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu przyjęcia do używania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów