Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczanie samochodu osobowego o wartości poniżej 10 000 zł

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie pojazdów w działalności. W odniesieniu do samochodu, którego wartość początkowa jest większa niż 10 000 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. A co w przypadku, gdy wartość nie przekroczy tej kwoty? Jak wygląda rozliczanie samochodu osobowego o wartości poniżej 10 000 zł. Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Samochód osobowy o wartości do 10 000 zł

W odniesieniu do samochodu osobowego o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, podatnik ma do wyboru trzy sposoby rozliczenia. Pierwszym z nich jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych i amortyzowanie go zgodnie ze stawką wynikającą z wykazu środków trwałych, czyli 20% w skali roku. Odpisy amortyzacyjne są co miesiąc (co kwartał lub na koniec roku) ewidencjonowane w kosztach.

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych oraz zastosowanie jednorazowej amortyzacji (odpis zostanie ujęty w KPiR w miesiącu oddania do używania albo następnym). Trzecia opcja polega na ujęciu wydatku bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Art. 22d ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

"Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania."

W każdym z powyższych przypadków odpowiednią kolumną do zewidencjonowania kosztu będzie kolumna 13 księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu

Przedsiębiorcy, użytkując samochód osobowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z jego eksploatacją, jeżeli koszty mają związek z prowadzoną działalnością.

Art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

"Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23."

Wprowadzając do ewidencji środków trwałych pojazd o wartości początkowej do 10 000 zł, przedsiębiorcy mogą rozliczać bezpośrednio w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego. Gdy zakup samochodu osobowego został uwzględniony bezpośrednio w kosztach z pominięciem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, należy prowadzić kilometrówkę dla celów PIT.

Jak wynika z przepisów, ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego obowiązani są prowadzić przedsiębiorcy, którzy chcą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z używaniem pojazdów osobowych w prowadzonej działalności, które nie widnieją w ewidencji środków trwałych.

Art. 23 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu."

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r i wynoszą odpowiednio:

  • dla samochodu o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • dla samochodu o pojemności od 900 cm3 - 0,8358 zł.

Podsumowując, przedsiębiorcy którzy dokonają zakupu firmowego samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, mają różne możliwości jego wprowadzenia. Jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ujęcie pojazdu w ewidencji środków trwałych, z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu przyjęcia do używania.