0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing - alternatywa dla zakupu gotówkowego oraz kredytu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowy leasingowe są coraz częściej zawierane przez przedsiębiorców. Stanowią one jedną z głównych form finansowania działalności gospodarczej. W ostatnich latach szczególnie można zauważyć, że przedsiębiorcy, którzy mają do wyboru leasing bądź kredyt coraz częściej decydują się na finansowanie za pomocą leasingu.

Leasing - co to takiego?

Leasing to jeden z nowoczesnych sposobów pozyskiwania środków trwałych, który charakteryzuje się brakiem konieczności ponoszenia jednorazowo całego wydatku na zakup określonej rzeczy. W związku z tym stanowi alternatywę dla kredytu bankowego oraz większych wydatków gotówkowych. Jest popularną formą pozyskiwania kapitału zarówno przez przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji, jak i te nowo powstałe.

Umowa leasingowa została ujęta w Kodeksie cywilnym - powinna być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie ze wskazanym zapisem, w ramach umowy leasingowej finansujący zobowiązuje się do nabycia ustalonej rzeczy od wybranego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas. Korzystający z rzeczy jest zobowiązany do płacenia leasingodawcy wynagrodzenia pieniężnego w uzgodnionych w umowie ratach. Ostatecznie, kwota płatności wszystkich wynagrodzeń powinna być równa co najmniej cenie, po której rzecz pierwotnie została nabyta przez finansującego.

W rzeczywistości przedmiot, który został zakupiony w opcji leasingu z pewnością będzie droższy w porównaniu do jego jednorazowego zakupu za gotówkę. Jednak z drugiej strony, leasing umożliwia zachowanie rezerwy finansowej, którą można wykorzystać na bieżące płatności czy zakupy. Ponadto, obciążenie leasingowe rozkłada się na kilka lat i skutkuje podwyższeniem kosztu uzyskania przychodu.

Istnieją trzy rodzaje leasingu, które wyodrębnia się ze względu na przyszłe skutki podatkowe. Wybór odpowiedniej formy leasingu zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb korzystającego oraz od jego możliwości finansowych. Warto wiedzieć, że omawiany podział ma charakter jedynie terminologiczny. W ustawach podatkowych taki podział nie występuje.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym koszt uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy stanowi część odsetkowa raty leasingowej. Ponadto, leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Dzieje się tak, ponieważ przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. W leasingu finansowym podatek VAT płaci się w całości przy pierwszej racie leasingowej, po dokonaniu odbioru przedmiotu. Po opłaceniu ostatniej raty leasingowej przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu należy do majątku leasingodawcy. W związku z tym, to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe oraz opłata wstępna są klasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT dolicza się do każdej raty leasingowej. Po uregulowaniu wszystkich rat, wraz z zakończeniem umowy leasingowej, leasingodawca może wykupić przedmiot leasingu.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi szczególną, najrzadziej wybieraną przez przedsiębiorców odmianę leasingu. Polega na powiązaniu umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży określonego przedmiotu. Zatem leasingobiorca sprzedaje posiadane przez siebie przedmioty firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa ich dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingowej. W leasingu zwrotnym dochodzi do zamiany prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwala na korzystanie z niego po cenie odzwierciedlającej jego bieżącą wartość rynkową.

Jaki leasing wybrać?

Leasingobiorcy najczęściej decydują się na leasing finansowy lub operacyjny. Podstawową różnicę pomiędzy nimi stanowi uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w rezultacie wpływa na wysokość kosztów podatkowych ponoszonych przez obie strony. Leasing operacyjny wydaje się korzystniejszą opcją dla mniejszych firm, szczególnie przez wzgląd na niższe koszty początkowe. Decyzję o skorzystaniu z opcji leasingu finansowego podejmują najczęściej większe przedsiębiorstwa i korporacje. Dzieje się tak, ponieważ w tej formie leasingu już na początku należy opłacić całą kwotę podatku VAT od środka trwałego, który stanowi przedmiot umowy.

Umowa leasingowa może zostać zawarta w odniesieniu zarówno do rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. W Polsce przedmiot umów leasingowych najczęściej stanowią samochody i maszyny. Jednak coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości leasingu drobniejszego sprzętu biurowego. Przedmiotu umowy leasingowej nie mogą stanowić dobra niematerialne oraz prawa, czyli na przykład patenty.

Warto wiedzieć, że leasing posiada również wady. Największa i najbardziej niekorzystna w skutkach jest związana z możliwością ogłoszenia bankructwa leasingodawcy lub posiadaniem przez niego nieuregulowanych zobowiązań względem innych podmiotów. W takiej sytuacji może okazać się, że leasingowany przedmiot zostanie odebrany leasingobiorcy w celu spłacenia innych długów leasingodawcy. Dzieje się tak, ponieważ używany przedmiot przez cały czas trwania umowy stanowi jego własność. Dlatego, aby zmniejszyć możliwe ryzyko, podczas podejmowania decyzji o skorzystaniu z usług firmy leasingowej warto dokładnie przeanalizować jej sytuację, wiarygodność oraz kondycję finansową.

Do utraty przedmiotu leasingu może dojść również z winy przedsiębiorcy. Nawet krótka, niewytłumaczona zwłoka w regulowaniu rat może doprowadzić do natychmiastowego zerwania umowy. Warto wiedzieć, że nawet w przypadku utraty przedmiotu leasingu lub jego zepsucia się, przedsiębiorca nadal jest w obowiązku regulowania rat zapisanych w umowie. Ponadto leasingobiorca nie może domagać się usunięcia na koszt leasingodawcy szkód rzeczy stanowiącej przedmiot umowy leasingowanej. Leasingodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za wady powstałe jako skutek okoliczności, do których postania sam się przyczynił.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów