0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mienie powierzone - odpowiedzialność pracownika za wyrządzone szkody

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Problem objaśnia specjalista prawny HaloPrawo.pl

W przypadku mienia powierzonego mamy do czynienia z pewnym domniemaniem prawnym.

Domniemanie prawne stanowi szczególnego rodzaju normę prawną, która składa się z przesłanki i wniosku domniemania. Norma ta nakazuje uznać bez przeprowadzania dowodu fakt określony we wniosku domniemania, jeżeli zostanie udowodniony fakt stanowiący przesłankę domniemania.

Przesłankami domniemania przy mieniu powierzonym są: 

  • powstanie szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania zwrotu lub rozliczenia się z powierzonego mienia,

  • prawidłowość powierzenia mienia.

Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione, przepisy prawa nakazują uznać, że naruszenie zobowiązania jest następstwem okoliczności zależnych od pracownika, a więc okoliczności przez niego zawinionych. 

Pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone 

Co istotne, pracownik, który miał pod swoją pieczą mienie powierzone w prawidłowy sposób, ponosi odpowiedzialność, choćby nawet nie podpisał deklaracji o przyjęciu tej odpowiedzialności w znaczeniu technicznym.

Ważna jest bowiem rzeczywista zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności, wynikająca wprost lub pośrednio z uzgodnienia rodzaju pracy w umowie o pracę. Musi być ona wyrażona na tyle wyraźnie, by nie budziła wątpliwości. Warto podkreślić również to, by powierzenie mienia nastąpiło w taki sposób, aby pracownik wszedł w jego rzeczywiste posiadanie i mógł nim dysponować w warunkach zapewniających możliwość zabezpieczenia mienia przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymania mienia w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem, a następnie dokonać jego zwrotu lub wyliczyć się z niego.

Odpowiedzialność pracownika jest niezwykle ważną kwestią nie tylko dla samego pracownika, ale również i dla pracodawcy. Regulacja tej strefy to podstawa efektywnej i komfortowej współpracy, dlatego warto ją unormować. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów