Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Zakończenie stosunku pracy może przybrać różne formy, ważne jest jednak, aby było zgodne z prawem. Czy wypowiedzenie umowy o pracę przekazane e-mailem jest możliwe? Jeśli tak, to o czym trzeba wtedy pamiętać? Poniżej odpowiedź na to pytanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Kodeks pracy regulujący wszelkie kwestie dotyczące stosunku pracy przewiduje wypowiedzenie umowy o pracę w różnych formach, zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Umowę o pracę zgodnie z art. 30 § 1 rozwiązuje się m.in.:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

W oparciu o powyższe, do rozwiązania umowy wystarczy de facto oświadczenie jednej ze stron. Jak wskazuje § 3 tego samego artykułu oświadczenie (które może złożyć każda ze stron) o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Wypowiedzenie umowy o pracę złożone na piśmie

W praktyce najczęściej umowa wypowiadana jest właśnie poprzez złożenie wypowiedzenia sporządzonego na piśmie. W przypadkach, kiedy nie ma możliwości przekazania drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia osobiście, możliwym i również szeroko praktykowanym sposobem doręczenia jest wysłanie go pocztą poleconą. Oba sposoby są prawnie skuteczne.

Co z wypowiedzeniem umowy drogą elektroniczną?

W dobie Internetu i posługiwania się powszechnie wiadomościami e-mail warto zastanowić się nad kwestią możliwości wypowiedzenia umowy właśnie drogą elektroniczną.

Kodeks pracy nie dopuszcza takiej formy rozwiązania umowy wprost. Kwestie nieuregulowane w ww. ustawie reguluje jednakże Kodeks cywilny. Zgodnie z jego art. 78 § 1 do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie jest natomiast zastrzeżone, że oświadczenie musi być sporządzone przez stronę własnoręcznie. Ważny jest natomiast własnoręczny podpis. W przypadku przesłanego skanu, faksu etc. nie ma mowy o własnoręcznym podpisie, jest to jedynie jego kopia. Zatem możliwe jest złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną pod warunkiem opieczętowania takiego oświadczenia bezpiecznym elektronicznym podpisem, czyli takim, który posiada potwierdzenie ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone e-podpisem

W związku z powyższym, wypowiedzenie wysłane e-mailem będzie skuteczne tylko i wyłącznie, gdy zostanie opatrzone e-podpisem. Stanowisko takie przyjął w przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09).

Podsumowując, polskie prawo dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy o pracę również drogą mailową, pod warunkiem, że strona wypowiadająca opatrzy swoje oświadczenie bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.