0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa instytucja - Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konstytucja biznesu, wprowadza nową instytucję, jaką jest Rzecznik Praw Przedsiębiorców - głównym jego celem jest ochrona praw przedsiębiorców, przede wszystkim w sporach z organami publicznymi. Szczegółowe regulacje odnośnie rzecznika przedsiębiorców zostały uregulowane w ustawie o rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kto może być Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców?

Na stanowisko Rzecznika może być powołana osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

6) wyróżnia się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców,

7) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców, lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego;

8) nie pełniła służby zawodowej ani nie współpracowała w organach bezpieczeństwa państwa.

Rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kadencja Rzecznika trwa 6 lat, przy czym jedna osoba może być Rzecznikiem tylko przez jedną kadencję.

Jakie Rzecznik Praw Przedsiębiorców ma kompetencje?

Główne zadanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców, to ochrona interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest państwo, czuwanie nad zasadą wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Pozostałe zadania Rzecznika, to:

 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;

 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;

 • podejmowanie innych działań, o ile służą one ochronie praw przedsiębiorców, rzecznik może np.

  • występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;

  • występować do organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy budzą wątpliwości lub rozbieżności;

  • informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;

  • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;

  • informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest instytucją analogiczną do Rzecznika Praw Konsumentów - każdy przedsiębiorca, który uważa, że jego interesy oraz prawa są naruszane przez organy państwowe (np. urząd skarbowy, urząd wojewódzki, zus itp) ma prawo wystąpić do Rzecznika Praw Przedsiębiorców o pomoc w konflikcie z urzędami.

Uwaga!

Konstytucja biznesu (w której skład wchodzi m.in. ustawa o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców) została uchwalona 6 marca, obecnie czeka tylko na podpis Prezydenta, który ma na to 21 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów