Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nowa instytucja - Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Sejm szykuje kolejny projekt polegający na powołaniu nowej instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Przedsiębiorców, który miałaby zacząć funkcjonować wraz z początkiem 2014 roku. 

Rzecznik Praw Przedsiębiorców - kompetencje 

Głównym jego zadaniem miałaby być obrona interesów przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest państwo. Ogólnym celem jego działalności byłaby ochrona wszelkich praw przedsiębiorców określonych w różnorodnych aktach prawnych, w tym również w Konstytucji.

Rzecznik powoływany byłby na 5-letnią kadencję i za prowadzoną przez siebie działalność byłby odpowiedzialny jedynie przed Sejmem.  W projekcie ustawy zostało jasno zastrzeżone, że osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców nie mogłaby jednocześnie zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych, należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu oraz  prowadzić działalności gospodarczej.

Na wniosek przedsiębiorców, pracodawców lub na wniosek organizacji ich zrzeszających Rzecznik mógłby podejmować wszelkie działania. Dopuszczane jest również działanie Rzecznika z własnej inicjatywy. 

Gdy dojdzie do zaznajomienia Rzecznika z wnioskiem, mógłby on:

  • podjąć się sprawy;
  • jedynie wskazać wnioskodawcy przysługujące mu środki działania;
  • przekazać sprawę innemu organowi właściwemu;
  • nie podejmować sprawy.

W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego Rzecznik będzie mógł prowadzić je samodzielnie lub zwracając się do innych organów takich jak, np. prokuratura.