Poradnik Przedsiębiorcy

Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków zależy od przychodów pracownika uzyskanych na 12 miesięcy przed chorobą. Nie oznacza to jednak, że każde nowe zwolnienie lekarskie lub zasiłek powoduje, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest wyliczana na nowo.

Kiedy nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru

Jeżeli jednak między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pozostaje bez zmian i nie ustala się na nowo. 

Przykład 1.

W przypadku gdy pracownik był chory 3 dni w czerwcu 2018, wysokość wynagrodzenia chorobowego będzie ustalona z uwzględnieniem jego zarobków z okresu czerwca 2017 do maja 2018 r., w założeniu, że pracownik pracuje przez całe 12 miesięcy. Gdyby ten sam pracownik we wrześniu 2018 r. chorował znowu, zostanie przyjęta taka sama podstawa wynagrodzenia chorobowego jak w czerwcu, ponieważ od ostatniego zwolnienia lekarskiego w czerwcu 2018 nie było 3-miesięcznej przerwy.

Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych nie oblicza się również na nowo, nawet gdy przerwa między niezdolnościami jest krótsza niż 3 miesiące i pracownik ma otrzymać zupełnie inny rodzaj świadczenia.  

Przykład 2.

Pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy w okresie od 1 czerwca do 18 lipca 2018 r. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018  r. W okresie od 25 do 28 sierpnia 2018 r. pracownik nabył prawo do zasiłku opiekuńczego (inny rodzaj świadczenia). Ponieważ przerwa między okresami pobierania zasiłków trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe), podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowiło wynagrodzenie za ten sam okres, który uwzględniono przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a zmiana wymiaru czasu pracy

Jeżeli między okresami pobierania świadczeń chorobowych miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po przerwie powinna być ustalona ponownie z uwzględnieniem wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy. Nie ma wówczas znaczenia, że przerwa między pobieraniem zasiłków była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Przykład 3.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 27 maja do 15 czerwca 2018 r. Podstawa wymiaru  zasiłku chorobowego, który mu przysługuje została ustalona na podstawie wynagrodzenia za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. Do 30 czerwca pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast od 1 lipca pracuje na 1/2 etatu. W okresie od 20 do 30 września 2018 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu kolejnej choroby. W takim wypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi od 20 września 2018 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za lipiec i sierpień.