Poradnik Przedsiębiorcy

Rzecznik ochrony konsumentów - kiedy może okazać się pomocny?

W sporach pomiędzy stronami transakcji sprzedawcy nagminnie lekceważą prawa konsumentów. Bardzo często można natrafić na wypowiedzi na stronach internetowych, blogach oraz forach, zawierające opisy nieuczciwych praktyk oraz walki o swoje prawa ze sprzedawcami różnych towarów. Warto pamiętać, że poszkodowani klienci nie są pozostawieni sami sobie, gdyż w obronie ich interesów może stanąć rzecznik ochrony konsumentów. Nie wiesz, na czym polega pomoc rzecznika i jak się o nią starać? Dowiesz się w niniejszym artykule!

Rzecznik ochrony konsumentów - kiedy pomoże?

Zasady ochrony interesów przedsiębiorców oraz konsumentów podejmowanej w celu wsparcia dobra publicznego reguluje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Możemy w niej znaleźć przepisy ustanawiające cel oraz wymieniające zadania, jakie wykonuje rzecznik ochrony konsumentów.

W sprawach naruszających zbiorowe interesy konsumentów działania podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania w tej dziedzinie wykonują również samorządy terytorialne, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których należy m.in. rzecznik konsumentów. W przypadku spraw indywidualnych konsumenci powinni zwracać się do miejskiego lub powiatowego rzecznika ochrony konsumentów. Świadczy on bezpłatną pomoc doradczą w sprawach naruszenia praw pojedynczych osób, którzy spotkali się z nieuczciwa praktyką stosowaną przez sprzedawcę.

Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie (najlepiej prawnicze lub ekonomiczne) oraz co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową. Do zadań rzecznika należy:

  • bezpłatne świadczenie porad oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;

  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach naruszenia praw konsumentów;

  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Jakie działania podejmuje rzecznik ochrony konsumentów?

W sytuacji naruszenia interesów konsumentów przez nieuczciwych sprzedawców rzecznik występuje z powództwem na rzecz poszkodowanego. Dodatkowo - za zgodą klienta - może wstąpić do toczącego się już postępowania w sprawie ochrony praw konsumenckich. Warto podkreślić, że w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumentów rzecznik ochrony konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rzecznik konsumentów może też zawiadomić prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania lub stosowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Rzecznik konsumentów zobowiązany jest do sporządzenia oraz złożenia do 31 marca każdego roku - staroście lub prezydentowi miasta - sprawozdania z działalności za rok poprzedni. Musi je też przekazać do miejscowego oddziału UOKiK.

Naruszenie indywidualnych interesów konsumentów - obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów w sprawie naruszenia praw konsumentów, jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i informacji będących kluczowym przedmiotem sprawy, musi także ustosunkować się do uwag oraz opinii rzecznika.

W przypadku naruszenia obowiązku udzielenia powyższych informacji rzecznik konsumentów może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o nałożenie kary grzywny.

Art. 114 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

“Kto (...) narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika, podlega karze grzywny, nie mniejszej niż 2 000 zł.

Widać wyraźnie, że przedsiębiorcy nie są bezkarni - a jeśli liczą na niechęć konsumentów do wszczynania sporów sądowych, może ich spotkać przykra niespodzianka w postaci wysokiej kary grzywny.

Zbiorowe interesy konsumentów

Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia w przypadku, gdy nieuczciwe praktyki stosowane przez danego sprzedawcę obejmują nieograniczoną liczbę konsumentów. W takim przypadku każda osoba, która dokonała transakcji z określonym przedsiębiorcą, narażona jest na ryzyko naruszenia jej praw.

Przykładami działań sprzedawców naruszających prawa konsumentów są np. zorganizowanie obsługi klienta w sposób uniemożliwiający złożenie reklamacji nabytych towarów lub usług bądź sporządzanie umów zawierających niedozwolone klauzule. Te ostatnie to nieustalone indywidualnie postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz naruszają jego interesy - może to być np. kara za wcześniejsze odstąpienie od umowy.

Zgłoszenie o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów może złożyć każdy w formie pisemnego wniosku do Prezesa UOKiK. Wówczas następuje wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania niedozwolonych praktyk naruszających dobro konsumentów, o czym strony zostają poinformowane.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.