Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Rzecznik patentowy to najczęściej inżynier lub prawnik, który deklaruje pomoc prawną i techniczną dla osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych w sprawach ochrony własności przemysłowej. Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność i jak zostać rzecznikiem patentowym!

Charakterystyka działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego i polega na pomocy w celu ustanowienia ochrony własności przemysłowej. Świadczy on usługi w zakresie pomocy prawnej i technicznej.

Do jego zadań należy przede wszystkim:

 • uzyskanie, wykonywanie, dochodzenie czy zachowanie praw własności przemysłowej w sposób szczególny uwzględniając wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe czy nazwy handlowe,

 • zapobieganie i walka z nieuczciwą konkurencją,

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,

 • sporządzaniu opinii prawnych, badanie przedmiotów podlegających ochronie własności przemysłowej, zastępstwo prawne i procesowe,

 • sporządzanie opisów technicznych,

 • prowadzenie poszukiwań stanu techniki.

Rzecznik patentowy - wstępne wymagania

Osoba, która chce zostać rzecznikiem patentowym musi:

 • być obywatelem Polski,

 • posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych,

 • dawać rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu

 • mieć nienaruszoną, dobrą opinię

 • ukończyć studia wyższe (techniczne lub prawnicze)

Spełnienie wyżej wymienionych warunków uprawnia kandydata patentowego do ubiegania się o przyjęcie na aplikację rzecznikowską. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu końcowego rzecznik patentowy może starać się o uzyskanie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także otrzymuje legitymację potwierdzającą prawo do wykonywania zawodu.

Szczegóły dotyczące wymagań w zawodzie rzecznika patentowego są określone w art. 19 ustawy o rzecznikach patentowych

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy najczęściej pracuje w kancelarii patentowej lub na rzecz konkretnego pracodawcy. Nie ma przeciwskazań, aby swoje zadania wykonywał na podstawie o umowy cywilnoprawnej. Jeżeli nawiąże stosunek pracy, podlega kierownikowi jednostki organizacyjnej, a w przypadku gdy ta jednostka zatrudnia powyżej dwóch rzeczników, jeden z nich staje się koordynatorem grupy.

Działalność rzecznika patentowego prowadzona w formie kancelarii patentowej może przybierać różne formy prawne. Od jednoosobowej działalności, poprzez spółki cywilne i spółek osobowe, a kończąc na spółkach kapitałowych.

Kancelarię patentową rzecznik może prowadzić:

 1. indywidualnie w ramach działalności gospodarczej;

 2. w ramach spółki cywilnej lub jawnej;

 3. w ramach spółki partnerskiej;

 4. w ramach spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

 5. w ramach spółki z o.o. lub akcyjnej, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

 • większość udziałów posiadają rzecznicy patentowi,

 • większość głosów w zgromadzeniu wspólników oraz w organach nadzoru przysługuje rzecznikom patentowym,

 • większość członków zarządu stanowią rzecznicy patentowi,

 • zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki,

 • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne.

Ważne!

Kancelaria patentowa może być utworzona i prowadzona, gdy co najmniej połowę wspólników w spółce cywilnej lub jawnej, partnerów w spółce partnerskiej lub komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej stanowią rzecznicy patentowi.