Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Rzecznik patentowy to najczęściej inżynier lub prawnik, który deklaruje pomoc prawną i techniczną dla osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych w sprawach ochrony własności przemysłowej. Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność i jak zostać rzecznikiem patentowym!

Charakterystyka działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego i polega na pomocy w celu ustanowienia ochrony własności przemysłowej. Świadczy on usługi w zakresie pomocy prawnej i technicznej.

Do jego zadań należy przede wszystkim:

 • uzyskanie, wykonywanie, dochodzenie czy zachowanie praw własności przemysłowej w sposób szczególny uwzględniając wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe czy nazwy handlowe,

 • zapobieganie i walka z nieuczciwą konkurencją,

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,

 • sporządzaniu opinii prawnych, badanie przedmiotów podlegających ochronie własności przemysłowej, zastępstwo prawne i procesowe,

 • sporządzanie opisów technicznych,

 • prowadzenie poszukiwań stanu techniki.

Rzecznik patentowy - wstępne wymagania

Osoba, która chce zostać rzecznikiem patentowym musi:

 • być obywatelem Polski,

 • posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych,

 • dawać rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu

 • mieć nienaruszoną, dobrą opinię

 • ukończyć studia wyższe (techniczne lub prawnicze)

Spełnienie wyżej wymienionych warunków uprawnia kandydata patentowego do ubiegania się o przyjęcie na aplikację rzecznikowską. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu końcowego rzecznik patentowy może starać się o uzyskanie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także otrzymuje legitymację potwierdzającą prawo do wykonywania zawodu.

Szczegóły dotyczące wymagań w zawodzie rzecznika patentowego są określone w art. 19 ustawy o rzecznikach patentowych

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy najczęściej pracuje w kancelarii patentowej lub na rzecz konkretnego pracodawcy. Nie ma przeciwskazań, aby swoje zadania wykonywał na podstawie o umowy cywilnoprawnej. Jeżeli nawiąże stosunek pracy, podlega kierownikowi jednostki organizacyjnej, a w przypadku gdy ta jednostka zatrudnia powyżej dwóch rzeczników, jeden z nich staje się koordynatorem grupy.

Działalność rzecznika patentowego prowadzona w formie kancelarii patentowej może przybierać różne formy prawne. Od jednoosobowej działalności, poprzez spółki cywilne i spółek osobowe, a kończąc na spółkach kapitałowych.

Kancelarię patentową rzecznik może prowadzić:

 1. indywidualnie w ramach działalności gospodarczej;

 2. w ramach spółki cywilnej lub jawnej;

 3. w ramach spółki partnerskiej;

 4. w ramach spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

 5. w ramach spółki z o.o. lub akcyjnej, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

 • większość udziałów posiadają rzecznicy patentowi,

 • większość głosów w zgromadzeniu wspólników oraz w organach nadzoru przysługuje rzecznikom patentowym,

 • większość członków zarządu stanowią rzecznicy patentowi,

 • zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki,

 • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne.

Ważne!

Kancelaria patentowa może być utworzona i prowadzona, gdy co najmniej połowę wspólników w spółce cywilnej lub jawnej, partnerów w spółce partnerskiej lub komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej stanowią rzecznicy patentowi.