0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rzecznik patentowy to najczęściej inżynier lub prawnik, który deklaruje pomoc prawną i techniczną dla osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych w sprawach ochrony własności przemysłowej. Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność i jak zostać rzecznikiem patentowym!

Charakterystyka działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego i polega na pomocy w celu ustanowienia ochrony własności przemysłowej. Świadczy on usługi w zakresie pomocy prawnej i technicznej.

Do jego zadań należy przede wszystkim:

 • uzyskanie, wykonywanie, dochodzenie czy zachowanie praw własności przemysłowej w sposób szczególny uwzględniając wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe czy nazwy handlowe,

 • zapobieganie i walka z nieuczciwą konkurencją,

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,

 • sporządzaniu opinii prawnych, badanie przedmiotów podlegających ochronie własności przemysłowej, zastępstwo prawne i procesowe,

 • sporządzanie opisów technicznych,

 • prowadzenie poszukiwań stanu techniki.

Rzecznik patentowy - wstępne wymagania

Osoba, która chce zostać rzecznikiem patentowym musi:

 • być obywatelem Polski,

 • posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych,

 • dawać rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu

 • mieć nienaruszoną, dobrą opinię

 • ukończyć studia wyższe (techniczne lub prawnicze)

Spełnienie wyżej wymienionych warunków uprawnia kandydata patentowego do ubiegania się o przyjęcie na aplikację rzecznikowską. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu końcowego rzecznik patentowy może starać się o uzyskanie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także otrzymuje legitymację potwierdzającą prawo do wykonywania zawodu.

Szczegóły dotyczące wymagań w zawodzie rzecznika patentowego są określone w art. 19 ustawy o rzecznikach patentowych

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy najczęściej pracuje w kancelarii patentowej lub na rzecz konkretnego pracodawcy. Nie ma przeciwskazań, aby swoje zadania wykonywał na podstawie o umowy cywilnoprawnej. Jeżeli nawiąże stosunek pracy, podlega kierownikowi jednostki organizacyjnej, a w przypadku gdy ta jednostka zatrudnia powyżej dwóch rzeczników, jeden z nich staje się koordynatorem grupy.

Działalność rzecznika patentowego prowadzona w formie kancelarii patentowej może przybierać różne formy prawne. Od jednoosobowej działalności, poprzez spółki cywilne i spółek osobowe, a kończąc na spółkach kapitałowych.

Kancelarię patentowąrzecznik może prowadzić:

 1. indywidualnie w ramach działalności gospodarczej;

 2. w ramach spółki cywilnej lub jawnej;

 3. w ramach spółki partnerskiej;

 4. w ramach spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

 5. w ramach spółki z o.o. lub akcyjnej, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

 • większość udziałów posiadają rzecznicy patentowi,

 • większość głosów w zgromadzeniu wspólników oraz w organach nadzoru przysługuje rzecznikom patentowym,

 • większość członków zarządu stanowią rzecznicy patentowi,

 • zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki,

 • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne.

Ważne!

Kancelaria patentowa może być utworzona i prowadzona, gdy co najmniej połowę wspólników w spółce cywilnej lub jawnej, partnerów w spółce partnerskiej lub komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej stanowią rzecznicy patentowi.

Jak założyć działalność rzecznika patentowego

Jednoosobowa działalność rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy może prowadzić swoją firmę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli wybierze tę formę, powinien wypełnić druk CEIDG-1 i złożyć go drogą elektroniczną lub tradycyjnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednoosobowa działalność oznacza, że firmę prowadzi się w pojedynkę, ale nazwa nie odnosi się do pracowników - przedsiębiorca ma możliwość zatrudniania. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga początkowego kapitału, a środki na założenie firmy można uzyskać w ramach pomocy de minimis.

Spółka cywilna rzeczników patentowych

Spółkę cywilną mogą założyć przynajmniej dwie osoby, ta forma prowadzenia działalności charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej. Wspólnicy w przeciwieństwie do spółki z o.o., odpowiadają za zobowiązania własnym majątkiem. Prawa spółki cywilnej reguluje Kodeks cywilny. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności - zgłoszenia spółki dokonuje się na druku CEIDG-1.

Rzecznik patentowy a spółka jawna

Spółka jawna jest rodzajem spółki osobowej -  może zostać założona przez osoby fizyczne i prawne. W przypadku wybrania takiej formy prowadzenia działalności, wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Obowiązkiem wspólników spółki jawnej jest wnoszenie określonych umową spółki wkładów. W przypadku spółki jawnej, podobnie jak w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności, nie wymaga się minimalnego kapitału zakładowego.

Rzecznik patentowy a spółka komandytowa

Spółkę komandytową tworzy minimalnie dwóch wspólników, w której jeden jest komandytariuszem  - odpowiada za zobowiązania spółki tylko do sumy komandytowej a drugi jest komplementariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Umowa spółki komandytowej zawiera się w formie aktu notarialnego. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi między wspólników. Zasady podziału zostają zamieszczone w sporządzonej wcześniej umowie. W przypadku spółki komandytowej nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Rzecznik patentowy a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ta forma prowadzenia działalności jest najczęściej wybierana spośród spółek handlowych. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo prawne. Spółka z o.o. w przeciwieństwie do spółki cywilnej  posiada osobowość prawną. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego tak, jak w przypadku spółki komandytowej. Wspólnicy co do zasady nie odpowiadają za powstałe zobowiązania (występuje jedynie ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę). Minimalna wartość wymaganego kapitału zakładowego wynosi 5000 PLN.

Rzecznik patentowy a spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest formą prowadzenia działalności, którą cechuje największe rozbudowanie i ochrona prawna. Jej wspólnicy to akcjonariusze, którzy posiadają określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest kwotą przeznaczona do podziału uchwałą walnego zgromadzenia pomiędzy akcjonariuszy. Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada ona sama całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ten rodzaj działalności łączy się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości.

W przypadku zdecydowania się na założenie spółki akcyjnej wymagany jest kapitał o minimalnej wysokości 100 000 PLN.

Określenie PKD dla działalności rzecznika patentowego

Firmę prowadzoną przez rzecznika patentowego należy zaklasyfikować jako Działalność prawniczą, czyli kod PKD 69.10.Z.

Najlepsza forma opodatkowania dla działalności rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy co do zasady nie może rozliczać przychodów z działalności zryczałtowaną formą opodatkowania - czyli ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. W związku z czym może wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym.

Zasady ogólne a rzecznik patentowy

Jeżeli rzecznik patentowy w roku założenia działalności gospodarczej  opodatkowywał dochody zgodnie ze skalą podatkową, co do zasady nie ma obowiązku składać oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze tej formy na kolejny rok.

Wysokość skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr

85528

 

14839 zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85528 zł

 

Do zalet opodatkowania na zasadach ogólnych należy przede wszystkim fakt, że podatnik nie płaci podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł, ponadto ma możliwość odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów, może korzystać z ulg podatkowych, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Minusem opodatkowania tej działalności jest fakt, że w przypadku gdy rzecznik patentowy osiągnie większe dochody (przekroczy drugi próg podatkowy) - musi opodatkować działalność stawką, która wynosi już 32%. Wybierając tę formę rozliczenia, należy pamiętać o konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych.

Podatek liniowy a rzecznik patentowy

Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że dochód jest opodatkowany stałą stawką 19%. Jest to bardzo opłacalne w przypadku, gdy przedsiębiorca przekroczy drugi próg podatkowy i opodatkowując działalność na zasadach ogólnych, musiałby płacić podatek w wysokości 32%. Decydując się na tę formę opodatkowania, należy pamiętać, że skorzystanie z ulg podatkowych oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie niemożliwe.

Kancelaria patentowa - z VAT czy bez VAT?

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT lub w przypadku gdy zamierza osiągać wysokie obroty z prowadzonej działalności, powinien rozważyć zarejestrowanie siebie jako podatnika VAT.  Łączy się to z korzyściami w postaci możliwości odliczenia VAT od faktur zakupu.

Usługi kancelarii patentowej, co do zasady są obłożone podatkiem w wysokości 23% VAT.

Kancelaria patentowa - składki ZUS

Rzecznik patentowy po zgłoszeniu swojej działalności do CEIDG ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń ZUS. W tym celu wypełnia formularz ZUS ZUA, kiedy podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZZA, kiedy podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etat.

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają prowadzić działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres pełnych 24 miesięcy.

Rzecznik patentowy a konto firmowe

Rzecznik patentowy nie ma obowiązku zakładania osobnego konta firmowego, przepisy nie wskazują konkretnych uregulować w tej kwestii. Przedsiębiorca może używać swojego prywatnego rachunku, o ile jest jego jedynym właścicielem (przedsiębiorcy, którzy posiadają wspólne konto np. z małżonkiem, nie mogą go przeznaczyć do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością). Jednak dokonywanie oraz przyjmowanie płatności powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku firmowego przedsiębiorcy zawsze, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Marketing dla rzecznika patentowego

Aby zaplanować skuteczną strategię marketingową dla rzecznika patentowego, należy zastanowić się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

 1. Do kogo kieruję swoją ofertę?

 2. Jakie cele chcę osiągnąć?

 3. Co mnie wyróżnia na tle innych firm?

 4. W czym moja firma jest najlepsza?

Na początku przedsiębiorca można zlecić drukarni przygotowanie wizytówek. Dość często klienci różnych punktów usługowych mimochodem biorą wizytówki, które znajdują się na ladzie. Po drugie ważne jest, aby założyć własną stronę internetową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów