0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2014

Wielkość tekstu:

W przypadku zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego, powstałych na skutek błędów, pomyłek czy przeoczenia, podatnik jest zobowiązany do uregulowania należności wraz z odsetkami podatkowymi.

Ustawodawca, na podstawie art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej dla podatników, którzy po wykryciu niedopłaty, z własnej woli złożą do urzędu stosowną korektę i wypłacą należne zobowiązanie przewiduje możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek za zwłokę. Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych jest uzależniona od wysokości stawki podstawowej i stanowi 75% jej wartości.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) prezentuje poniższa tabela:

Okres obowiązywania

Stawka

01.01.2014 - 08.10.2014

7,50%

09.10.2014 - 31.12.2014

6,00%

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - w 2014 r. jest to kwota 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów