0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obwieszczenie o czasie pracy – kiedy je sporządzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracodawca ma styczność z 2 instrumentami organizacji pracy, jakimi są systemy czasu pracy i rozkład czasu pracy. To pracodawca ma wyłączne kompetencje co do tego, jaki system czasu pracy i rozkład pracy będzie obowiązywać w jego firmie. Kiedy trzeba przygotować obwieszczenie o czasie pracy?

Systemy czasu pracy

W Kodeksie pracy wyróżniono następujące systemy czasu pracy:

 1. podstawowy system czasu pracy,
 2. równoważny system czasu pracy,
 3. system pracy w ruchu ciągłym,
 4. przerywany system czasu pracy,
 5. zadaniowy system czasu pracy,
 6. system skróconego tygodnia pracy,
 7. weekendowy system czasu pracy,
 8. system skróconego czasu pracy.

Rozkład czasu pracy to nic innego jak rozplanowanie czasu, w którym pracownik jest obowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy, w szczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego.

Systemy i rozkłady czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy pracodawca ustala w obwieszczeniu, gdy nie nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

System skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej stosuje się na podstawie umowy o pracę.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi firmę budowlaną i zatrudnia 40 pracowników. Nie obowiązuje u niego żaden układ zbiorowy pracy. W takiej sytuacji pan Jan może wprowadzić regulamin pracy, jeśli został ustalony, w przeciwnym wypadku system i rozkład czasu pracy określi w obwieszczeniu.

Przykład 2.

Pani Sylwia prowadzi firmę produkcyjną, w której zatrudnia 150 pracowników. Nie obowiązuje u niej żaden układ zbiorowy pracy. W takiej sytuacji pani Sylwia musi określić regulamin pracy, w którym zawarte zostaną informacje odnoszące się do systemu i rozkładu czasu pracy.

Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem regulującym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. 

Przepisy kp nie nakładają obowiązku wprowadzenia układu zbiorowego pracy. 

Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.

Przepisy kp określają formę układu, który musi zostać zawarty w formie pisemnej na czas nieokreślony lub na czas określony, z zastrzeżeniem, że przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na czas określony lub uznać układ za zawarty na czas nieokreślony.

W treści układu określa się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron układu.

Układ obowiązuje do czasu jego rozwiązania, który może nastąpić na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub z upływem okresu, na który został zawarty albo na skutek wypowiedzenia z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Regulamin pracy

Jeśli chodzi o regulamin pracy, jest to dokument, w którym ustala się organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników, chyba że w zakresie ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanymi z tym prawami i obowiązkami pracodawcę i pracowników obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Pracodawca, który w swojej firmie zatrudnia mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanymi z tym prawami i obowiązkami jego i pracowników obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w zakresie ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanymi z tym prawami i obowiązkami pracodawcę i pracowników obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Regulamin pracy powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

 • określenie: organizacji pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 • określenie systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy;
 • określenie pory nocnej;
 • określenie terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia;
 • określenie wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 • określenie rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 • określenie wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 • określenie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • określenie przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
 • informacje o karach porządkowych stosowanych przez pracodawcę.

Pracodawca regulamin pracy ustala w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w sytuacji, gdy nie uda się tego uczynić lub gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Obwieszczenie o czasie pracy

Obwieszczenie o czasie pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią obwieszczenia przed dopuszczeniem go do pracy.

Treść obwieszczenia powinna odnosić się do ogółu zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem systemów czasu pracy oraz rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników.

Przykładowy wzór obwieszczenia o systemie i czasie pracy

Warszawa, 1 sierpnia 2022 roku
Jan Nowak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Jan Nowak BUDDOM
ul. Jasna 1
00 – 002 Warszawa

 

OBWIESZCZENIE O SYSTEMACH I ROZKŁADACH CZASU PRACY ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OKRESACH ROZLICZENIOWYCH Z 1 SIERPNIA 2022 roku

Na podstawie art. art. 150 § 1 Kodeksu pracy ustala się, że w firmie Jan Nowak BUDDOM z siedzibą przy ul. Jasnej 1, 00-002 Warszawa obowiązuje organizacja czasu pracy określona w niniejszym obwieszczeniu.

 1. W firmie obowiązują następujące systemy czasu pracy:
  1. w przypadku pracowników administracyjnych  –  podstawowy system czasu pracy,
  2. w przypadku pracowników budowlanych  –  podstawowy system czasu pracy w formie pracy na zmiany,
  3. w przypadku kadry kierowniczej  –  podstawowy system czasu pracy.
 2. Pracownicy wykonują pracę w następujących godzinach:
  1. pracownicy administracyjni od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30;
  2. pracownicy budowlani od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 14:00 w przypadku pierwszej zmiany oraz od godziny 14:00 do 22:00 w przypadku drugiej zmiany, przy czym ustalane są indywidualne harmonogramy pracy pracowników wykonujących tę pracę;
  3. kadra kierownicza od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00.
 3. Dniem wolnym od pracy w związku z przeciętnie 5-dniowym tygodniem pracy dla wszystkich pracowników jest sobota.
 4. Wszystkich pracowników obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe.
 5. Niniejsze obwieszczenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.

Jan Nowak

Rozkład czasu pracy

Należy wskazać, że przepisy prawa pracy wskazują jeszcze na 1 pojęcie związane z czasem pracy, a mianowicie rozkład czasu pracy. Rozkład czasu pracy to dokument, który może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc przekazany przez pracodawcę pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Rozkładu czasu pracy nie sporządza się, jeżeli: 

 • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o systemie i czasie pracy albo z umowy o pracę;
 • kiedy pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań;
 • na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady ruchomego czasu pracy;
 • kiedy na pisemny wniosek pracownika pracodawca ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy

Przykład 3.

Pracodawca – pan Józef, który prowadzi działalność gospodarczą od kilkunastu lat, postanowił wprowadzić 3-zmianowy system produkcji, o czym poinformował pracowników i wydał nowe obwieszczenie o czasie pracy. W treści obwieszczenia został zawarty zapis określający powtarzalność każdej ze zmian w odstępach 3-tygodniowych. W takim wypadku pan Józef nie musi sporządzać pracownikom indywidualnych rozkładów czasu pracy, ponieważ plan pracy pracowników jest im z góry znany z treści obwieszczenia i ma charakter powtarzalny, dlatego pracodawca nie ma obowiązku comiesięcznego ponawiania o nim informacji.

Podsumowując, obwieszczenie o czasie pracy należy sporządzić zawsze, kiedy u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy lub zbiorowy układ pracy regulujący kwestie związane ze stosowanymi systemami czasu pracy i rozkładu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów