0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT gdy faktura wystawiona na dwóch nabywców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy możliwe jest określenie na fakturze więcej niż jednego nabywcy? Czy VAT wykazany na takiej fakturze podlega odliczeniu? A jeśli tak, to w jaki sposób? W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Faktura wystawiona na dwóch nabywców

Załóżmy, że podatnik X będący czynnym podatnikiem VAT dokonał zakupu środka trwałego (ubijarki do asfaltu) wraz z podatnikiem Y. Zawarli między sobą umowę używania maszyny, w której określają, iż zakupiony środek trwały będzie użytkowany w obu działalnościach po 50%. Faktura zakupu zawiera dane obu współwłaścicieli. Zakupiony środek trwały będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji zarówno podatnik X, jak i podatnik Y mają prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury zakupu? Jeśli tak, to czy odliczenia należy dokonać w proporcji 50/50, zgodnie z zasadami użytkowania sprzętu?

Rozpatrując poprawność danych zawartych na wystawionej fakturze, należy wziąć pod uwagę art. 106e ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT). Zgodnie z nim faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W ustawie o VAT nie ma odrębnych zapisów odnośnie wystawiania faktur na więcej niż jednego nabywcę.

Odliczenie VAT od faktury wystawionej na dwóch nabywców

W kwestii odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup środka trwałego wystawionej na dwóch nabywców należy wziąć pod uwagę art. 86 ustawy o VAT. Z jego treści wynika, iż prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Przy czym na kwotę podatku naliczonego składają się m.in. sumy kwot podatku zawarte na fakturach zakupu towarów lub usług.

Zatem odnosząc omówione przepisy do sytuacji, w której na fakturze zawarte zostały dane podatnika X i podatnika Y, należy uznać, iż obaj mają prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury zakupu ubijarki. Możliwe jest to, o ile dokonany przez nich zakup miał związek z świadczonymi przez nich usługami opodatkowanymi. Podatek powinni odliczyć zgodnie z określonym w umowie udziałem w użytkowaniu maszyny (czyli 50%).

Odliczenie VAT od faktury na dwóch nabywców - stanowisko urzędów

Powyższe podejście do problemu potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2014 roku (nr ILPP2/443-238/14-3/AKr). Organ podatkowy uznał, iż:

“(...) może być wystawiona jedna faktura dla kilku podmiotów, przy czym każdy z nabywców jest uprawniony do otrzymania egzemplarza faktury, jednakże oryginał otrzyma tylko jeden z nabywców. Jednocześnie, w przypadku nabycia tej samej rzeczy, czy też usługi przez kilku nabywców, na fakturze muszą być wpisanie imiona, nazwiska lub nazwy każdego z nabywcy, oraz ich adresy, a ponadto numer NIP-u każdego nabywcy”.

“Zatem wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżaniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów