0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nie jest potrzebne potwierdzenie odbioru korekty faktury VAT marża

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W określonych sytuacjach właściwym potwierdzeniem dokonanej sprzedaży jest faktura VAT marża. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, który zawiera inne niż standardowa faktura dane. Co ważne, w przypadku gdy nabywca zwróci towar, na który wystawiona została faktura VAT marża, sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Warunkiem, który pozwala na korektę VAT należnego, jest otrzymanie potwierdzenia, że korekta dotarła do nabywcy. Czy jest tak również w przypadku faktury VAT marża?

Faktura VAT marża w obrocie gospodarczym

Faktura VAT marża to szczególny rodzaj dokumentu sprzedażowego, sporządzany w określonych sytuacjach. Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie zawiera informacji o podstawie opodatkowania i VAT - znajduje się na niej jedynie kwota brutto. Wynika to z faktu, że sprzedawca jest zobowiązany naliczyć tylko podatek od marży, czyli tego, co zarobił na danej transakcji. Nabywca, który otrzymał fakturę VAT marża, nie może natomiast odliczyć naliczonego przez sprzedawcę podatku od towarów i usług.

Co ważne, faktura VAT marża powinna zawierać określone w ustawie o VAT elementy (inne niż standardowa faktura).

Korekta faktury VAT marża

Jak przy każdej sprzedaży, również w przypadku opodatkowania marżą może nastąpić konieczność sporządzenia korekty, np. wskutek zwrotu towaru przez nabywcę. W takim wypadku sprzedawca powinien sporządzić fakturę korygującą oraz skorygować wcześniej wykazany podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 28a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT przyczyną obniżenia podstawy opodatkowania może być np. zwrócenie towaru przez nabywcę. Ust. 13 ww. przepisu wskazuje jednak, że w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania skorygowania VAT należnego można dokonać pod warunkiem, że posiada się potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Korekta faktury VAT marża a konieczność posiadania potwierdzenia

Czy w przypadku faktury korygującej wystawionej do faktury VAT marża konieczne jest otrzymanie potwierdzenia? Zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie trzeba spełniać w przypadku:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

  • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wśród ww. warunków nie zostały wymienione transakcje udokumentowane za pomocą faktury VAT marża. Jednak analizując art. 29a ust. 13, można dojść do wniosku, że w takim przypadku nie będzie konieczne posiadanie potwierdzenia. Jak to możliwe?

Otóż w ust. 13 czytamy, iż obowiązek posiadania takiego potwierdzenia występuje w przypadku “(…) obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem (…)”. Jak zostało już wspomniane, faktura VAT marża nie posiada wyodrębnionej kwoty podatku.

Oznacza to, że rozliczenie korekty faktury VAT marża nie jest uzależnione od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Przedsiębiorca może zatem dokonać obniżenia naliczonego VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawi korektę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów