Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek leśny - 2021

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Wartość podatku leśnego na rok 2021 prezentuje poniższa tabela:

Podatek leśny

Wartość

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

43,30 zł

Podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki

21,65 zł

Podatek leśny są zobowiązane odprowadzać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów,

  • posiadaczami samoistnymi lasów,

  • użytkownikami wieczystymi lasów,

  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.