0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura ulgi na złe długi pozwala skorygować podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 

Czym jest procedura ulgi na złe długi

Procedura ulgi na złe długi wynika z art. 89a. ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta może dotyczyć również części niezapłaconej należności.

Powyższa korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Ponadto wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o jej wyekspediowaniu właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności a procedura ulgi na złe długi 

Procedura ulgi na złe długi możliwa jest do wdrożenia w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. W świetle ustawy o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Uregulowanie lub zbycie należności a procedura ulgi na złe długi

Istotną kwestią o której należy pamiętać jest to, iż każde uregulowanie części bądź całości zobowiązania przez dłużnika, które może nastąpić w różnych formach m.in. zapłata w formie przelewu lub gotówki, kompensata, wyświadczenie usługi w miejsce długu, emisja obligacji, aport i inne - będzie skutkowało zwrotem uprzednio dokonanej ulgi (korekty). Te same konsekwencje będą odnosić się do sprzedaży należności przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy. Transakcja zbycia powoduje, iż pierwotny właściciel należności przestaje być w jej posiadaniu a dalsze skutki są identyczne jak przy uregulowaniu tej należności.

Warunki jakie musi spełnić wierzyciel aby zastosowana została procedura ulgi na złe długi

Procedura ulgi na złe długi wdrażana jest gdy przedsiębiorca chcąc skorzystać z możliwości obniżenia podatku należnego do zapłaty z tytułu niezapłaconych wobec niego faktur spełni poniższe warunki:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z nieopłaconych faktur:

    1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

    2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Procedura ulgi na złe długi a faktura korygująca podatek należny 

W sytuacji, gdy wdrożona została procedura ulgi na złe długi, w wyniku której dokonano korekty podatku należnego u wierzyciela zostaje wystawiona faktura korygująca na ten sam podatek. Faktura ta nie powoduje żadnych skutków w podatku VAT, gdyż kwota podatku VAT należnego, która została odliczona z uwagi na fakt że została wdrożona procedura ulgi na złe długi, czyli uległa wygaśnięciu jako część wierzytelności przypadająca do zapłaty przedsiębiorcy. W sytuacji odmiennej, gdyby faktura korygująca była wystawiona przed dokonaniem korekty z tytułu ulgi na złe długi, wówczas nie byłoby podstawy do skorzystania procedury korekty podatku należnego.

Na koniec warto zaznaczyć, iż w takich przypadkach w pierwszej kolejności należy zidentyfikować, która czynność implikowała zdarzenie polegające na wcześniejszym wygaśnięciu zobowiązania, ponieważ spowoduje to iż kolejna czynność związana z wygaśnięciem podatku należnego pierwotnie skorygowanego będzie bezprzedmiotowa w skutkach w podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów