Poradnik Przedsiębiorcy

Import z Chin - czy możliwe jest zwolnienie z cła i VAT?

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują importu towarów z Chin lub innego państwa znajdującego się poza granicami Unii Europejskiej, czyli z tzw. państwa trzeciego. Podatnik musi jednak mieć na względzie, że towary importowane z Chin, mimo że w niektórych sytuacjach podlegają zwolnieniu z podatku VAT i cła, muszą zostać zgłoszone do odprawy celnej. Kiedy import z Chin podlega zwolnieniu z podatku VAT i cła - odpowiadamy w artykule.

Import z Chin - na czym polega?

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju członkowskiego UE. Przy czym import towarów będzie miał miejsce w sytuacji, gdy procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski. Jeśli procedura celna zostanie bowiem zakończona na terytorium innego państwa, to import będzie dokonany właśnie tam.

Podatek VAT a import z Chin

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w kwestii importu towarów należy odwołać się także do art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, lub zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Ważne!

Co do zasady import towarów opodatkowany jest stawką 23% VAT. Jednak dla określonych towarów i usług możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku bądź też zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.

Import z Chin - zwolnienie z VAT

Dokonując importu towarów z Chin, podatnik w niektórych sytuacjach może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT. Jak stanowi bowiem art. 51 ust. 1 ustawy o VAT:

"zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro".

Przy czym zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się w przypadku importu z krajów trzecich:

  • napojów alkoholowych,

  • tytoniu i wyrobów tytoniowych,

  • perfum i wód toaletowych,

  • towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Zamówienie wysyłkowe - co oznacza?

Jak zostało wspomniane powyżej zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się w przypadku towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jednak w ustawie nie zostało wyjaśnione, co należy rozumieć poprzez zamówienie wysyłkowe.