0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2023

Wielkość tekstu:

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców powinny być dokonywane za pomocą rachunku bankowego, gdy przekroczą określone wartości.

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - rok 2023

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą i powinny nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł - transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2024 r., w ramach Polskiego Ładu, limit płatności gotówkowych zostanie obniżony i wyniesie 8.000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów