Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązek posiadania konta bankowego przez przedsiębiorcę

Prowadzenie rachunku bankowego wynika bezpośrednio z Prawa działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 1999 r., art.13 pkt. 1-3 oraz z obowiązku ewidencjonowania obrotów gospodarczych. Obowiązkowe jest nie tylko samo założenie konta firmowego, ale także prowadzenie za jego pośrednictwem rozliczeń podatkowych i składkowych. Co ważne, o każdych zmianach dotyczących rachunku przedsiębiorstwa, należy poinformować odpowiednie organy w terminie najdalej 14 dni, licząc od daty ich powstania. Niewywiązywanie się z tych obowiązków, podlega karze grzywny w wysokości do 3 000 zł. Sprawdź w naszym artykule, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego!

Prywatne konto firmowe a instytucje państwowe

Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Funkcjonujące przepisy skarbowe zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto wskazane uprzednio w urzędzie skarbowym. Ponadto, zgodnie z art. 61 Ordynacji Podatkowej, z obowiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta bankowego, zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy.

Za mikroprzedsiębiorców, z kolei, uważa się przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podobnie sprawa wygląda z przelewami do ZUS-u. Płatnik składek, będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego. Natomiast pozostali płatnicy zobowiązani są dokonywać tych płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem konta bankowego.

Urzędy często zmuszają swoich podatników do posiadania odrębnych rachunków firmowych, zasłaniając się odmienną interpretacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przykładem na to może być pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu (sygn. akt PP1/443-43/06), w którym stwierdził, że w celu dokonania przelewu lub innej podobnego typu operacji z urzędem, podatnik nie może korzystać z rachunku osobistego niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością”. Nie ma jednak bezpośredniego przepisu, zakazującego wykonywania czynności podatkowych z konta osobistego. Występuje zatem fikcja prawna. Dlatego też, wszystkie niejasności winny być rozstrzygane na korzyść podatników.

Obowiązek prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Poniżej wskazanej w ustawie kwoty, płatności między przedsiębiorcami mogą zostać uregulowane gotówką. Co więcej, rozliczenia tego typu dotyczą tylko kontaktów biznesowych. W przypadku relacji konsument-przedsiębiorca obowiązku korzystania z rachunku bankowego nie ma.

Należy jednak mieć na względzie, że od 2017 roku ma nastąpić zaostrzenie przepisów dotyczących płatności gotówkowych. Otóż płatności dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego będzie trzeba dokonywać w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji przekraczać będzie równowartość 15 000 zł - bez względu na ilość wynikających z niej płatności. Przy czym transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. W związku z tym przeliczeń na złotówki będzie trzeba dokonywać indywidualnie, a nie jak do tej pory przez cały miesiąc na podstawie tego samego kursu walut.