0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka 0% dla WDT a przeróbka towaru przez podmiot trzeci

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rynek europejski charakteryzuje się swobodnym przepływem towarów i usług. Polskie firmy od lat starają się wykorzystać potencjał tego rynku, wobec czego współpracują z wieloma odbiorcami pochodzącymi z różnych części Europy. Specyfika sprzedaży wewnątrzwspólnotowej może przybierać jednak różne postacie i wystąpić w wielu odmiennych okolicznościach. Kiedy może zostać zastosowana stawka 0% dla WDT?

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, zwana dalej WDT jest to wywóz towarów z terytorium jednego kraju członkowskiego w zakresie wykonania czynności przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel na terytorium innego kraju członkowskiego.

Warunki zidentyfikowania dostawy jako wewnątrzunijnej

WDT dla polskiego przedsiębiorcy wystąpi wówczas, gdy:

 1. nabywcą jest kontrahent unijny inny niż polski, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej albo osobą prawną niebędącą podatnikiem, zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 2. nabywcą jest kontrahent unijny inny niż polski, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej albo osobą prawną niebędącą podatnikiem, którzy działają w innym charakterze niż wymienieni w punkcie 1, a przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe,

 3. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 (także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

- natomiast polski przedsiębiorca będzie:

 1. czynnym podatnikiem VAT,

 2. zarejestrowany na potrzeby dokonywania transakcji unijnych (będzie posiadał NIP UE),

 3. innym podmiotem niż wymienieni powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy będzie nowy środek transportu.

Stawka 0% dla WDT

Identyfikacja WDT to jedno a możliwość zastosowania stawki 0% dla WDT jest odrębną kwestią mimo, iż znajduje się w bezpośrednim położeniu z tym pojęciem. Polski przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, chcący skorzystać ze stawki 0% dla dokonanej WDT musi zweryfikować czy:

 1. posiada dokumenty potwierdzające dokonany wywóz danych towarów z terytorium Polski na terytorium odbiorcy unijnego oraz czy

 2. zarówno on, jak i jego unijny odbiorca posiada aktualny i ważny numer NIP UE, umożliwiający dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a uprzednia przeróbka towaru

W ramach dostawy towarów do kontrahentów z Unii Europejskiej zdarzają się sytuacje, w których odbiorcy oczekują przeróbki, ulepszenia albo dostosowania niektórych cech towaru do ich potrzeb. W takiej sytuacji polskie firmy, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów zlecają innym firmom dostosowanie towarów, po czym tak obrobiony towar wywożą do ostatecznego odbiorcy. Przedsiębiorcy mają jednak wątpliwości co do zastosowania stawki 0% w sytuacji, gdy towar zostaje przerobiony w Polsce, a dopiero potem wywieziony na terytorium innego kraju UE. Ustawodawca umożliwił jednak polskim przedsiębiorcom zastosowanie w tej sytuacji stawki 0%. W myśl § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z  23.12.2013r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, 0% stawkę podatku stosuje się również dla dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Oznacza to, że jeżeli towary przed wywozem z kraju zostają przez inne firmy działające na terenie Polski obrobione lub też zostają na nich wykonane inne rodzaje usług, po czym zostają wywiezione z Polski do kraju odbiorcy unijnego, wówczas ustawodawca dopuszcza zastosowanie preferencyjnej stawki 0% dla WDT, dokonanej w powyższych okolicznościach.

Warunki dla zastosowania stawki 0% dla WDT obrobionego przed wywozem z Polski

Towary, na których zostały wykonane usługi, przed wywozem z Polski mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 0% w przypadku dokonanej WDT, jeżeli polski podatnik:

 1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE w momencie składania deklaracji podatkowej, w której wykazuje daną dostawę towarów,

 2. przekaże nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym,

 3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres daną zafakturowaną dostawę, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,

 4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru (otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego),

 5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi wykonującemu usługi na rzeczowym majątku ruchomym zostaną po ich wykonaniu wywiezione z terytorium kraju.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja z 15.06.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP3/4512-266/15-2/KT, jak również interpretacja z 18.11.2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP4/443-371/14/PK.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów