0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

WDT a wysyłka próbek unijnemu przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysyłka próbek unijnemu przedsiębiorcy jest coraz częstszą praktyką, która umożliwia zapoznanie się z potencjalnym zakupem. Z tego powodu jest często stosowana przez polskich przedsiębiorców. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy wysyłka próbek stanowi transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - najważniejsze informacje

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) stanowi wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego i na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego jako czynny podatnik VAT-UE w kraju unijnym innym niż Polska.

Gdy zostaną spełnione określone przepisami prawnymi warunki, przedsiębiorca ma możliwość zastosowania preferencyjnej stawki w odniesieniu do WDT. Zgodnie z art. 42 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik:

  • dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (ważność VAT-UE można sprawdzić na stronie vies.pl),

  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,

  • składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Wysyłka darmowych towarów a WDT

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów (czyli takiej bez wynagrodzenia), nastąpi transakcja WDT. Przepisy podatkowe przewidziały taką sytuację - art. 7 ust. 2 pkt 2 wymienia również wszelkie inne darowizny, a więc w tym przekazanie towarów bez wynagrodzenia. Takie przekazanie podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało przy zakupie prawo do odliczenia VAT w całości lub w części.  

Tym samym, gdy czynność przekazania będzie można uznać za odpłatną dostawę, przedsiębiorca będzie mógł zastosować stawkę 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów za granicę. Transakcję tę należy wykazać w rejestrze VAT sprzedaży, a także w deklaracji VAT i informacji VAT-UE.

Przykład 1.

Przedsiębiorca N zarejestrowany do celów unijnych przekazał w formie darowizny towary brytyjskiej firmie, posiadającej brytyjski VAT UE. Towar został wysłany do kraju Wspólnoty. Przedsiębiorca może uznać nieodpłatną dostawę za WDT oraz zastosować obniżoną stawkę VAT o ile będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz towaru, określone w art. 42 ustawy. Wtedy też będzie miał prawo do zastosowania do tej dostawy stawki VAT 0%.

Wysyłka próbek unijnemu przedsiębiorcy

Należy zwrócić uwagę, że spod powyższych regulacji została wyłączona wysyłka próbek unijnemu przedsiębiorcy. Bowiem zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy wysyłają swoim potencjalnym kontrahentów małe partie materiałów w celu zapoznania się z danym towarem lub zrecenzowania go. Aby mieć pewność, że przekazywane towary rzeczywiście mogą stanowić próbki, należałoby przyjrzeć się definicji zawartej w ustawie o VAT. Przez próbkę rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru oraz

  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Ważne!  

Wyłączone spod opodatkowania w ramach WDT są również prezenty o małej wartości, czyli  przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Reasumując, podatkiem VAT nie zostaną objęte prezenty o małej wartości ani próbki, o ile nie są rozumiane jako dostawa towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów