Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura korygująca WDT w świetle przepisów ustawy VAT

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych w niektórych sytuacjach są zobowiązani do dokonania korekty rozliczeń. Z różnych przyczyn konieczne jest wystawienie korekty. Jak wskazuje praktyka, niezwykle często, faktura korygująca WDT oraz jej rozliczenie stanowi problem dla podatników.

Podstawa opodatkowania a faktura korygująca WDT

Do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) stosujemy przepisy wynikające z art. 29a ustawy o VAT (przepisy mówiące o zmniejszeniu kwoty sprzedaży), w sytuacji gdy po dokonaniu dostawy zaistnieją następujące zdarzenia:

  1. dostawca udzieli nabywcy rabatu,

  2. nabywca zwróci zakupione towary,

  3. dojdzie do zwrotu kwot nienależnie pobranych

- wówczas sprzedawca jest zobowiązany zmniejszyć/skorygować podstawę opodatkowania o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W przypadku zaistnienia wskazanych wyżej zdarzeń powodujących zmniejszenie obrotu, sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą WDT.

Czy potwierdzenie odbioru korekty WDT jest obowiązkowe?

Co istotne w przypadku dokonywania korekty WDT ustawodawca nie wymaga, aby sprzedawca posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej WDT przez nabywcę.

Wyłączenie tego warunku w stosunku do WDT wynika z art. 29 ust. 4b pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Wobec braku wymogu posiadania przez podatnika dokonującego WDT potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę  towaru, podatnik ten może ująć korektę WDT oraz obniżyć podstawę opodatkowania już w deklaracji za miesiąc, w którym faktura korygująca WDT została wystawiona.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 września 2014 r., sygn. ILPP4/443-283/14-3/ISN, gdzie możemy przeczytać:

(…) gdy obniżenie ceny przedmiotu wewnątrzwspólnotowej dostawy jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek rozpoznania korekty z tytułu zmniejszenia ceny powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty. Przepis art. 29a ust. 13 ustawy (dotyczący uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę) nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru nie stosuje się w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W konsekwencji Spółka, w tak przedstawionej sytuacji nie ma/nie będzie miała obowiązku rozliczenia korekty z tytułu zmniejszenia ceny w miesiącu, w którym wykazała pierwotny obowiązek podatkowy z tytułu danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spółka jest/będzie zobowiązana rozliczyć ww. korektę in minus w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wystąpiły/wystąpią okoliczności uzasadniające zmianę (zmniejszenie) ceny prowizorycznej, tj. w miesiącu, w którym zostały/zostaną ogłoszone średnio miesięczne notowania cen metali dla danej bazy cenowej (…).