0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza podatkowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy dążą zazwyczaj do zachowania płynności finansowej w firmie oraz działań mających przysłużyć się optymalizacji podatkowej. Dlatego też dokonują różnych przedsięwzięć dążących do powstania tarczy podatkowej. Ze zjawiskiem tarczy podatkowej mamy do czynienia powszechnie. Służy ona bowiem minimalizacji zobowiązań podatkowych w firmie. Przeczytaj, czym jest tarcza podatkowa i kto może z niej skorzystać?

Czym jest tarcza podatkowa?

Efekt tarczy podatkowej, to zjawisko polegające na obniżeniu kwoty podatku dochodowego, poprzez wykorzystywania kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wówczas podatek dochodowy ulega obniżeniu dzięki zaliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, wydatków związanych z wykorzystaniem zewnętrznego kapitału. Do wydatków takich zalicza się np. odsetki od kredytu, raty leasingowe oraz inne opłaty związane z leasingiem, a także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Tarcza podatkowa stworzona jest z wydatków takich jak:
 - raty leasingowe w leasingu operacyjnym,
 - opłaty związane z leasingiem,
 - odsetki od kredytu,
 - amortyzacja.

Tarcza podatkowa - kto może z niej skorzystać?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tarczy podatkowej. Jej zastosowanie zależy bowiem od formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym do wykorzystania tarczy podatkowej jest rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym).

Tarcza podatkowa nie ma natomiast zastosowania w przypadku przedsiębiorstw rozliczających podatek dochodowy za pomocą karty podatkowej lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bowiem w przypadku tych dwóch form opodatkowania, nie można obniżyć podstawy opodatkowania o poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością. Nie jest możliwe odliczenie ich od osiągniętych przychodów.

Tarcza podatkowa - jak ją obliczyć?

Tarczę podatkową można wyliczyć według wzoru matematycznego:

K = (1-P) * W

gdzie:
W – wydatki finansowe

P – stawka podatku dochodowego

K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy

Zatem różnica w wysokości PW jest kwotą zaoszczędzonego podatku dochodowego. Wartość tarczy podatkowej można obliczyć również przy pomocy specjalnych kalkulatorów.

Tarcza podatkowa a odliczenie podatku VAT i amortyzacja

Na wysokość tarczy podatkowej bezpośredni wpływ ma sposób odliczania podatku VAT z wydatków poniesionych na pojazd wykorzystywany w firmie. W sytuacji, gdy w działalności podatnik wykorzystuje pojazd w użytku mieszanym (prywatnie i służbowo), wówczas od wydatków związanych z pojazdem przysługuje 50% odliczenia podatku VAT. Natomiast druga połowa VAT powiększa kwotę netto wydatku w wyniku czego staje się kosztem uzyskania przychodu.

Natomiast w przypadku tarczy podatkowej w postaci amortyzacji, jej wpływ na zobowiązania podatkowe uzależniony jest od zastosowanej metody i stawki amortyzacji oraz wartości początkowej środka trwałego. Przy czym stawkę amortyzacji ustala się na podstawie kategorii środka trwałego.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozlicza przychody z działalności za pomocą podatku liniowego. W ciągu ostatniego roku osiągnął przychody w kwocie 320 000 zł, natomiast wartość kosztów poniesionych w tym samym okresie wynosi 280 000 zł. Osiągnięty zysk wynosi zatem 40 000, co stanowi podstawę opodatkowania. W efekcie podatek dochodowy do zapłaty wynosi 40 000*19%, czyli 7600 zł.

Rozpatrzmy przykłady wykorzystania efektu tarczy podatkowej:

  1. Samochód osobowy w leasingu operacyjnym, który będzie wykorzystywany w sposób mieszany, a łączna suma rat w kwocie netto + 50% podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wynosi rocznie 18 000 zł. Raty leasingowe bezpośrednio zwiększą kwotę kosztów poniesionych w przedsiębiorstwie. W efekcie, spowoduje to zmniejszenie podstawy opodatkowania do kwoty 22 000 zł. Podatek dochodowy zatem wynosiłby 22 000*19%, czyli 4180 zł.

Obliczenia:
320 000 zł - (280 000 zł + 18 000 zł) = 320 000 zł - 298 000 zł = 22 000 zł - podstawa opodatkowania
22 000 zł * 19% = 4 180 zł - podatek do zapłaty.

W wyniku ujęcia w kosztach rat leasingowych, kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się o 3 420 zł (7 600 zł - 4 180 zł = 3 420 zł).

  1. Wprowadzenie używanego pojazdu do ewidencji środków trwałych, o wartości 50 tys. zł, który został zakupiony na kredyt.
    Podatnik może zastosować amortyzację liniową, której stawka wynosi 20% w skali roku, natomiast w przypadku samochodów używanych przez co najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem do działalności, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, która wynosi 40% w skali roku.

Wartość odpisów amortyzacyjnych będących kosztem podatkowym za cały rok wynosiłaby wówczas: 50 000 * 40%, czyli 20 000 zł. Po zwiększeniu kosztów podatkowych, podstawa opodatkowania wynosiłaby: 20 000, a wartość podatku: 20 000*19%, czyli 3800 zł.
Na wartość podstawy opodatkowania mają również wpływ odsetki bankowe, które dodatkowo zmniejszą zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego.

Obliczenia:
320 000 zł - (280 000 zł + 20 000 zł) = 320 000 zł - 300 000 zł = 20 000 zł - podstawa opodatkowania
20 000 zł * 19% = 3 800 zł - podatek do zapłaty.

Odpisy amortyzacyjne pomniejszą wartość podatku dochodowego o kwotę 3 800 zł (7 600 zł - 3 800 zł = 3800 zł).

Jak widać na załączonym przykładzie, tarcza podatkowa wykorzystana w postaci wydatków sfinansowanych ze środków zewnętrznych, jak np. leasing ma wyraźny wpływ na obniżenie podatku dochodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów