Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wyliczać wynagrodzenia pracowników?

Wynagrodzenie podawane w umowie o pracę z reguły określone jest w kwocie brutto. Jednakże kwota, którą pracownik otrzymuje jest w rzeczywistości dużo niższa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Sprawdź, jak wyliczać wynagrodzenia!

Jak wyliczać wynagrodzenia przy oskładkowaniu dodatkowych składników wynagrodzenia?

Tym samym należy pamiętać, że w skład  wynagrodzenia brutto wchodzą wszelkie premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe czy też ekwiwalent za urlop. Od wszystkich tych składników pracodawca ma obowiązek potrącić składki ZUS.

Nie wszystkie dodatki do pensji podlegają bowiem obowiązkowi oskładkowania. Z  obowiązku tego zwolnione są m.in.:

  • odprawy rentowe i emerytalne,

  • diety i zwrot kosztów podróży służbowej,

  • nagrody jubileuszowe,

  • świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Jakie składki są potrącane podczas wyliczania wynagrodzenia?

Aby ustalić wynagrodzenie netto (do wypłaty), jak wspomniano powyżej, należy odjąć od przychodu pracownika odpowiednie wartości składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wszyscy wiedzą jednak, że tylko część z nich finansowana jest z jego wynagrodzenia. Składki płacone przez pracodawcę nie mają tutaj znaczenia. Są one bowiem wyłącznie ustalane na podstawie wynagrodzenie brutto, a pracodawca odprowadza je z własnych środków.

Dokładne stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne przedstawiają się następująco.

Rodzaj składki

Stopy procentowe

Pokrywa pracownik

Pokrywa pracodawca

na ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

na ubezpieczenie rentowe

8,00%

1,5%

6,5%

na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

-

na ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

-

1,67%

 

Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ważne!

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia dla pracownika przydane może okazać się kalkulator wynagrodzeń 2018.

Wyliczanie wynagrodzenia a ubezpieczenie zdrowotne

Co do zasady, wyliczając wynagrodzenie do wypłaty, należy także potrącić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której stawka wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku niskich wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, może się zdarzyć, że składka zdrowotna będzie ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wyliczać wynagrodzenia - ustalanie zaliczki na podatek dochodowy

Ostatnim krokiem przy ustalaniu wynagrodzenia netto jest odjęcie od płacy brutto podatku dochodowego. Aby ustalić podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, od przychodu pracownika należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Ważne!

Rodzaj zastosowanych kosztów zależy od miejsca zamieszkania pracownika i jest niezmienną kwotą ryczałtową. Szczegółowe stawki tych kosztów kształtują się następująco:

  • dla pracownika miejscowego - 111,25 zł,

  • pracownik dojeżdżający - 139,06 zł.

Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek oraz kosztów uzyskania przychodów należy dokonać właściwych obliczeń - przemnożyć uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową, a następnie odjąć od otrzymanej wartości kwotę wolną od podatku (w przypadku, gdy pracodawca jest płatnikiem uprawnionym do jej ujęcia). Wyliczony w ten sposób podatek powinien zostać dodatkowo pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, lecz tylko w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Po tym pomniejszeniu otrzymuje się należną zaliczkę na podatek dochodowy.