0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarzyć się może, że podatnik będzie musiał odbyć podróż służbową przez co długi czas nie będzie dostępny w firmie. Warto w takiej sytuacji zadbać o to, aby wyznaczyć osobę upoważnioną, która będzie mogła reprezentować firmę w czasie nieobecności właściciela zwłaszcza na wypadek ewentualnej kontroli (o ile czynności te nie wymagają osobistego udziału podatnika). Jak powinno wyglądać upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli oraz gdzie i kiedy należy je złożyć? Sprawdź!

Czym jest upoważnienie?

Ustawodawca nie określił definicji, co w zasadzie czym jest upoważnienie. W związku z tym w celu określenia definicji upoważnienia należy sięgnąć do słownika języka polskiego, gdzie określono, że upoważnienie to: "pełnomocnictwo upoważniające do wykonania czynności urzędowych", natomiast upoważnić kogoś do czegoś to: "dać komuś pełnomocnictwo do wykonania czynności urzędowych."

Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw:

  1. ogólne - obejmuje upoważnienie do czynności zwykłego zarządu, np. w ramach jednego przedsiębiorstwa, kiedy pełnomocnik jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących działalności tego przedsiębiorstwa,

  2. rodzajowe - obejmuje upoważnienie do dokonywania określonego rodzaju czynności, które wykraczają poza czynności zwykłego zarządu,

  3. szczególne - dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.

Do pobrania:

Upoważnienie do reprezentowania w czasie kontroli.pdf
Upoważnienie do reprezentowania w czasie kontroli.docx

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej jest dokumentem, na mocy którego upoważniający (mocodawca) poprzez jednostronne oświadczenie woli upoważnia osobę trzecią (pełnomocnika) do reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej.

Na mocy art. 284 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa "(...) Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego."

Dodatkowo godnie z art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Osobę upoważnioną przedsiębiorca powinien wyznaczyć na piśmie szczególnie w przypadku gdy nie może on osobiście uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

Upoważnienie - podstawowe elementy

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej powinno zawierać takie elementy jak:

  1. Data, miejscowość;
  2. Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania/siedziby osoby upoważniającej;

  3. Tytuł upoważnienia;
  4. Określenie osoby upoważnionej - dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, informacja o dokumencie tożsamości, którym się legitymuje;

  5. Przepis, na mocy którego udzielane jest upoważnienie (pełnomocnictwo) - czyli art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz zakres upoważnienia;

  6. Podpis osoby upoważniającej.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów