Poradnik Przedsiębiorcy

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli - wzór z omówieniem

Rodzaje upoważnień (pełnomocnictw)

Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw:

  1. ogólne - obejmuje upoważnienie do czynności zwykłego zarządu, np. w ramach jednego przedsiębiorstwa, kiedy pełnomocnik jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących działalności tego przedsiębiorstwa,

  2. rodzajowe - obejmuje upoważnienie do dokonywania określonego rodzaju czynności prawnych (najczęściej tych, które wykraczają poza czynności zwykłego zarządu),

  3. szczególne - dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej jako rodzaj pełnomocnictwa szczególnego jest dokumentem, na mocy którego upoważniający (mocodawca) poprzez jednostronne oświadczenie woli upoważnia osobę trzecią (pełnomocnika) do reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej.

Na mocy art. 281a ustawy - Ordynacja podatkowa, podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej. Należy to zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi czy też prezydentowi miasta.

Zgodnie z powyższym przepisem upoważnienie powinno zostać zawarte na piśmie. Forma pisemna zawsze może posłużyć dla celów dowodowych w razie wystąpienia sporów w przyszłości.

Można wyznaczyć więcej niż jedną osobę jako pełnomocnika, z czego mocodawca powinien określić, który z nich jest uprawniony do doręczeń.

Zgodnie z art. 281a § 2, o ile upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3 ustawy (zgoda na wszczęcie kontroli), odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

Upoważnienie - podstawowe elementy

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej powinno zawierać takie elementy jak:

  1. Określenie mocodawcy - dane identyfikacyjne, adres zamieszkania/siedziby;

  2. Określenie pełnomocnika - dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, informacja o dokumencie tożsamości, którym się legitymuje;

  3. Określenie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta;

  4. Przepis, na mocy którego udzielane jest upoważnienie (pełnomocnictwo) - czyli  art. 281a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613) - stan prawny obowiązujący do 21 grudnia 2015 r.;

  5. Data, miejscowość i podpis.

Do pobrania:

pdf
Justyna- Wzory - WZÓR-Upoważnienie do reprezentowania w trak(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Justyna- Wzory - WZÓR-Upoważnienie do reprezentowania w trak(...).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie