0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upoważnienie a pełnomocnictwo - jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Upoważnienie zwykle wystawiane jest dla osoby trzeciej aby dokonywała ona czynności w naszym imieniu. Wiele podatników myli upoważnienie z pełnomocnictwem w związku z czym warto znać różnice pomiędzy tymi dwoma czynnościami. W artykule omawiamy kluczowe różnice!

Upoważnienie - definicja

Upoważnienie to delegowanie jakieś osoby do wykonywania czynności w naszym imieniu. Dzięki temu prostemu pismu możemy upoważnić osoby trzecie do występowania przed różnego rodzaju urzędami czy organami w naszym imieniu.  

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Ważne jest zwłaszcza to, by upoważnienie wyrażało wolę. W tym zakresie upoważnienie nie różni się niczym od pełnomocnictwa, ponieważ istotą pełnomocnictwa i upoważnienia jest właśnie upoważnienie określonej osoby do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu pełnomocnictwa lub upoważnienia udzielono. Różnica polega na tym, że upoważnienie to pozwolenie na wykonywanie czynności powierzonych przez upoważniającego, a pełnomocnictwo pozwala na wyrażanie woli przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, w określonym przez mocodawcę zakresie. Dlatego do zawarcia umowy w naszym imieniu udzielimy pełnomocnictwa, a do złożenia dokumentów udzielimy upoważnienia.

Elementy upoważnienia

Prawidłowo skonstruowane upoważnienie powinno zawierać:

  • miejscowość i datę -  w prawym górnym rogu,
  • adres do korespondencji - w lewym górnym rogu, nieco niżej niż data,
  • tytuł pisma - upoważnienie,
  • dane osoby upoważniającej - imię, nazwisko, jeśli jest to firma, również nazwę i dane firmy, numer PESEL osoby upoważniającej lub numer dowodu osobistego
  • dane osoby upoważnionej - imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Ważne, by osoba, która została upoważniona, mogła w trakcie wykonywania czynności wylegitymować się dokumentem potwierdzającym jej tożsamości
  • oświadczenie woli i określenie celu, w którym wystawia się upoważnienie,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej,
  • jeśli upoważniającym jest firma, na dokumencie powinna znaleźć się również  jej pieczątka.

Przykładowa treść jaką powinno zawierać upoważnienie

Poniżej przedstawiamy przykładową treść upoważnienia.

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, legitymujący się dowodem tożsamości o numerze ATA 1111111, wydanym przez prezydenta Miasta Wrocławia, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Kowalski Firma, numer NIP 11111111, upoważniam mojego pracownika Andrzeja Kowalczyka, legitymującego się dowodem tożsamości o numerze BAB 1111111, wydanym przez prezydenta miasta Wrocławia, do odbioru korespondencji w siedzibie firmy.

 

...................

Podpis    

Formy w jakich udzielane jest upoważnienie

Warto również określić rodzaj upoważnienia, czyli czy będzie miało ono charakter czynności stałej, czy jednorazowej. Ważne jest też jego prawidłowe skonstruowanie, czyli określenie konkretnie do jakich czynności upoważniamy. W przypadku przekazania zbyt dużych uprawnień osoba upoważniająca musi liczyć się z możliwością przekroczenia przez upoważnionego zakresu czynności, do których pierwotnie ją powołano. Zbyt wąskie upoważnienie może natomiast spowodować niemożność działania. Przed udzieleniem upoważnienia należy się zastanowić, do jakich konkretnie czynności chcemy upoważnić i informację tę zawrzeć w treści dokumentu.

Nie istnieją prawne ograniczenia, jeśli chodzi o osoby, którym chcemy udzielić upoważnienia. Może to być członek naszej rodziny, pracownik lub osoba spoza tych kręgów, którą darzymy zaufaniem. Powinniśmy jednak pamiętać, że dokonuje ona czynności w imieniu upoważniającego i to on ponosi konsekwencje działania osoby upoważnionej, tak, jakby dokonywał ich osobiście.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów