0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca Informacja Stawkowa, kiedy przedsiębiorca może liczyć na ochronę prawną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa, stanowi decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Inaczej mówiąc, z założenia WIS jest instytucją mającą gwarantować bezpieczeństwo podatników, ale czy rzeczywiście tak jest? Poddajmy to zagadnienie weryfikacji.

Wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej następuje na wniosek podmiotu. Uprawnionym do złożenia wniosku jest między innymi podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej czy zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Tryb wnioskowy dla Wiążącej Informacji Stawkowej 

Ustawodawca określił co taki wniosek powinien zawierać, dotyczy to między innymi:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

 2. Imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;

 3.  Określenie przedmiotu wniosku, w tym:

  1. Szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.
  2. Wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.
  3. Wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
  4. Informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.

Podmiot chcący skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wiążącą stawkę, zobligowany jest złożyć oświadczanie o odpowiedzialności karnej. Oświadczanie zawiera deklarację, iż w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Warto podkreślić, że przedmiotem wniosku mogą być:

      1. towar albo usługa, albo

      2. towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wnioskujący może do wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej przedłożyć właściwe dokumenty dotyczące towaru albo usługi, której wniosek ma dotyczyć. Dokumenty mogą zawierać fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu decyzję dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wnioskodawca może załączyć, jeśli to możliwe - próbkę towaru. Również organ posiada uprawnienie, aby wezwać wnioskodawcę o dostarczenie takiej próbki, w przypadku, gdy jest to konieczne dla dokonania właściwej klasyfikacji towaru.

Przewidziano wzór wniosku dostępnego do wnioskodawcy, zaś złożenie wniosku wymaga jego opłacenia, jest to kwota 40 zł, która stanowi dochód budżetu państwa.

Jeśli wydanie decyzji w zakresie stawki wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek badań, wnioskodawca zobligowany jest do poniesienia opłat z tego tytułu. Badania nie przeprowadza jakakolwiek jednostka, czy instytut. Mogą one być wykonywane jedynie przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria, Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.

Organ w przypadku konieczności zorganizowania wspomnianych badań czy analiz, wzywa wnioskodawcę o zapłatę zaliczki na ich przeprowadzenie, opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Jeśli wnioskodawca nie zapłaci wymaganej kwoty, będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania na okoliczność czego organ wydaje postanowienie.

W ustawie przewidziano, że decyzję o wiążącej informacji stawkowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.

Elementy wiążącej informacji stawkowej

Decyzja w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej wydawana na potrzeby opodatkowania dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zawiera:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

 2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

  a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
  b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

 1. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Związanie organów podatkowych treścią Wiążącej Informacji Stawkowej

Intencją ustawodawcy w zakresie stworzenia instytucji WIS – Wiążącej Informacji Stawkowej, było zagwarantowanie wnioskodawcy ochrony prawnej, który w wyniku wydanej decyzji będzie stosował daną wskazaną stawkę bez zagrożenia, że podczas kontroli organ ją zakwestionuje.

Niewątpliwe Wiążąca Informacja Stawkowa wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do:

 1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

 2. usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

 3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Dla uzyskania ochrony prawnej wcześniej należy uzyskać decyzję, a dopiero potem należy stawkę stosować, a nie na odwrót.

Ochrona WIS funkcjonuje od momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 lipca 2020 r., WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. Istotne, że Organ, który kontroluje podmiot, który uprzednio wystąpił o WIS, nie może obciążyć wnioskodawcy sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz, którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Z przepisów tych wynika między innymi, że zastosowanie się do WIS przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W zakresie związanym z zastosowaniem się do WIS, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowego, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Po wydaniu WIS, następuje z urzędu publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Publikacja obejmie wnioski o WIS, decyzje WIS, decyzje Szefa KAS o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje DKIS o zmianie WIS.

Z puntu widzenia przedsiębiorcy, niezwykle ważne jest, że aby być objętym ochroną nie zawsze trzeba występować o wydanie WIS. Jeśli podmiot zastosuje się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z działalnością, również taki przedsiębiorca może korzystać z takiej ochrony prawnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2020.106.

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej, Dz.U.2019.1945.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów