0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca informacja stawkowa- co zawiera wniosek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż towarów lub usług wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Nie każdy przedsiębiorca wie jednak, której stawki podatkowej powinien używać przy prowadzeniu swojej działalności. Rozwiązaniem tego problemu jest wiążąca informacja stawkowa– aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek do odpowiedniego podmiotu.

Czym jest wiążąca informacja stawkowa?

Wskutek zmian cenowych wywołanych pandemią koronawirusa oraz wzrastającą inflacją polski rząd wprowadził modyfikację czasową wielu różnych stawek VAT na poszczególne towary i usługi. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność modyfikacji cen w oferowanych przez siebie produktach, niestety nie każdy wie jak poprawnie dokonać takiego zabiegu, aby nie narazić się na odpowiedzialność podatkową lub karną skarbową.

Wiążąca informacja skarbowa jest rodzajem decyzji administracyjnej, która stanowi dla przedsiębiorcy swoistego rodzaju zabezpieczenie, dzięki któremu nie narazi się on na żadną odpowiedzialność związaną ze stosowaniem nieprawidłowej stawki VAT w swojej działalności. Omawiana informacja pozwala na stosowanie dokładnie tej stawki, która została wyrażona w uzyskanej decyzji, nawet jeśli w późniejszym terminie okazałaby się z jakichś względów nieprawidłowa.

System informacji celno-skarbowej

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku występować o wydanie wiążącej informacji skarbowej, mogą samodzielnie ustalać obowiązujące stawki VAT na sprzedawane przez siebie towary i oferowane usługi – należy to zrobić na podstawie aktualnych przepisów podatkowych. Pomocny w tym zakresie może być system informacji celno-skarbowej EUREKA, który pozwala na odnajdywanie:

  • podatkowych interpretacji ogólnych i indywidualnych,

  • wiążących informacji akcyzowych i stawkowych.

Korzystanie z zasobów systemu jest w pełni darmowe i nie wymaga zakładania żadnego konta internetowego ani logowania się. Wyszukiwarkę znajdziemy pod adresem https://eureka.mf.gov.pl/

Wiążąca informacja stawkowa – jak złożyć wniosek?

Jeśli system EUREKA nie będzie wystarczającym narzędziem dla przedsiębiorcy może on skorzystać z wiążącej informacji skarbowej, która ma cechy indywidualnie wydawanej decyzji administracyjnej. W tym celu konieczne będzie jednak złożenie wniosku o wydanie takiej informacji. Uprawnionym do jego złożenia jest:

  • podatnik, któremu został nadany NIP;

  • podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osoba fizyczna, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą);

  • zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowa dostępny jest na stronach rządowych oraz urzędów skarbowych, a także w siedzibach władz państwowych na terenie całego kraju. Pismo podlega stałej opłacie skarbowej w wysokości 40 zł, przy czym, jeśli wniosek dotyczy kilku rodzajów towarów lub usług, powyższa opłata zostanie pomnożona przez odpowiednią ilość wskazanych towarów bądź usług. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, w tytule przelewu należy zaś wpisać „opłata za wydanie WIS/ PESEL lub NIP wnioskodawcy”.

Wniosek może zostać złożony osobiście lub listem poleconym na adres Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) albo poprzez portal biznes.gov.pl (ta opcja wymaga jednak posiadania aktywnego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej powinien zawierać w swej treści:

  • dane identyfikacyjne wnioskodawcy lub dane pełnomocnika, jeżeli wnioskodawca działa przez wyznaczonego pełnomocnika;

  • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji;

  • wskazanie, według której z 3 klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa – czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB);

  • informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS.

Urzędnicy mają maksymalnie 3 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku. Jeśli pismo będzie wadliwe, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia istniejących braków w 7-dniowym terminie. W przypadku spraw skomplikowanych termin na rozpatrzenie wniosku może ulec wydłużeniu, o czym wnioskodawca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.

Urzędnicy mogą wydać decyzję administracyjną zarówno na korzyść, jak i niekorzyść wnioskodawcy. W tym drugim przypadku ma on prawo wnieść odwołanie (gdy nie zgadza się z treścią wiążącej informacji skarbowej) albo zażalenie (gdy urząd odmówił wszczęcia postępowania lub w ogóle nie przyjął wniosku do rozpoznania).

WIS nie jest decyzją wydawaną na stałe – w chwili, gdy zmienią się przepisy podatkowe, wydana decyzja traci swoją moc prawną. Od tej pory przedsiębiorca nie może korzystać z ochrony takiego dokumentu, może jednak ponownie wystąpić o wydanie nowej wiążącej informacji stawkowej (tym razem uwzględniającej aktualne przepisy podatkowe).

WIS a system EUREKA

Okazuje się, że uzyskanie wiążącej informacji stawkowa nie musi być jedną opcją zabezpieczającą przedsiębiorcę przed przykrymi konsekwencjami stosowania nieprawidłowych stawek podatku VAT. Ochrona prawna jest bowiem udzielana także na podstawie WIS przyznanych innym podmiotom, które sprzedają takie same towary lub usługi.

Przykład 1.

Pan Michał prowadzi własny sklep ze zdrową żywnością. Wskutek wprowadzenia zmian w stawkach podatku VAT musi dokonać korekty cen swoich towarów, nie wie jednak, jak ma się do tego zabrać. Kolega pana Michała – pan Marek podpowiedział mu, w jaki sposób zmienić ceny sprzedawanych produktów, tak aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami. Mężczyzna sam bowiem prowadzi sklep i sprzedaje rodzajowo tożsame produkty. Pan Marek uzyskał miesiąc wcześniej decyzję WIS i udostępnił ją panu Michałowi do wglądu. W tej sytuacji pan Michał nie musi występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej, ponieważ może skorzystać z WIS pana Marka. W przypadku ewentualnej kontroli i wątpliwości ze strony organów skarbowych będzie mógł powołać się na decyzję administracyjną pana Marka.

Przykład 2.

Pani Iwona prowadzi salon, w którym oferuje usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Kobieta słyszała, że od pewnego czasu zmieniły się przepisy dot. stawek VAT w zakresie usług, które oferuje jej firma. Pani Iwona nie chce jednak występować o WIS, ponieważ nie ma na to czasu i nie wie do końca, czy taka decyzja jest jej w ogóle potrzebna. W tej sytuacji wystarczającą ochroną prawną będzie inny WIS wydany względem usług kosmetycznych i fryzjerskich, które są oferowane przez innych przedsiębiorców i które są zbieżne z usługami pani Iwony. Kobieta może w tym zakresie skorzystać z wyszukiwarki EUREKA i samodzielnie odnaleźć WIS, który znajdzie zastosowanie także w jej przypadku. Znaleziony WIS będzie wystarczającą ochroną prawną w przypadku ewentualnej kontroli ze strony organów skarbowych.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej jest pismem kierowanym do Krajowej Izby Skarbowej w celu otrzymania decyzji administracyjnej w zakresie aktualnych stawek VAT na sprzedawane towary lub usługi. Decyzja WIS ma charakter ochronny i zabezpiecza przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi w sytuacji, gdy stosował on nieprawidłowe stawki VAT, jednak zgodnie z treścią WIS. Przedsiębiorcy w celu ochrony swoich interesów mogą korzystać z WIS innych osób, pomocna w tym zakresie jest darmowa wyszukiwarka EUREKA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów