0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca Informacja Stawkowa - w jaki sposób obowiązuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nową instytucją funkcjonującą w zakresie podatku od towarów i usług ma być Wiążąca Informacja Stawkowa. Nowe regulacje prawne weszły w życie 1 listopada 2019 r.. W niniejszym artykule przeanalizujemy treść zmian oraz zastanowimy się, w jaki sposób wiążąca informacja stawkowa wpłynie na sytuację podatników.

W jakim celu wprowadzona jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa ma przede wszystkim chronić interesy podatnika w zakresie prawidłowego przyporządkowania stawki podatku VAT na dany towar lub usługę. Dotychczas podatnicy, którzy mieli wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji, mogli jedynie zwrócić się o pomoc do GUS. Największym mankamentem tego rozwiązania było jednak to, że udzielona przez GUS odpowiedź nie była wiążąca. 

Obecnie ma to ulec zmianie, ponieważ organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować przyjętej przez podatnika i potwierdzonej przez WIS stawki podatkowej.

Treść decyzji WIS nie będzie mogła zostać podważona przez organy podatkowe. W zamierzeniu ma to stanowić gwarancję pewności stawki podatku VAT dla podatnika, który wystąpił z wnioskiem o wydanie WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa - regulacje prawne

Regulacje prawne dotyczące WIS wskazane zostały w ustawie z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wiążąca Informacja Stawkowa ma być w całości uregulowana w nowym rozdziale 1a (art. 42a–42i) działu VIII - Wysokość opodatkowania dodanym do ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wskazuje, że Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS, klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKOB albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi

Wiążąca Informacja Stawkowa jest wydawana na wniosek podatnika. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, dokładny opis towaru lub usługi oraz wskazanie klasyfikacji, według której w ocenie podatnika należy określić stawkę podatku. Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty odnoszące się do usługi/towaru, np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwią ustalenie właściwej klasyfikacji towaru bądź usługi. Możliwa jest także konieczność wysyłki próbki o ile organ wyda wezwanie obowiązujące do jej dostarczenia. Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł, której potwierdzenie uiszczenia należy podpiąć pod dany dokument.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) musi zawierać opis towaru lub usługi, klasyfikację towaru oraz właściwą stawkę podatku VAT.

Dodatkowo jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, podatnik zobowiązany jest do uiszczenia z tego tytułu opłaty. Jej wysokość ma odpowiadać rzeczywistym wydatkom, które organ poniósł z tytułu tych badań oraz analiz.

Wiążąca Informacja Stawkowa jest wydawana na wniosek podatnika. Wnioskodawca musi pamiętać między innymi o dokładnym i szczegółowym opisie towaru bądź usługi.

Jeżeli chodzi o określenie organu właściwego rzeczowo w ramach Wiążącej Informacji Stawkowej, organem właściwym w zakresie wydawania WIS jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu będzie mógł zmienić lub uchylić wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość.

Dodatkowo dodano przepis, zgodnie z którym w zakresie objętym Wiążącymi Informacjami Stawkowymi, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej podatnicy będą składać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Składający wniosek o wydanie WIS składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia WIS nie będzie miała mocy wiążącej.

Można stwierdzić, że sama idea wprowadzenia do ustawy VAT tego typu rozwiązania jest słuszna. Z pewnością wyeliminuje to wiele przypadków sporów pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi w zakresie właściwej stawki podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów