0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca Informacja Stawkowa - jakie korzyści daje jej uzyskanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uzyskanie od właściwego organu podatkowego Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) daje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą określone korzyści, jeżeli chodzi o rozliczenie podatku VAT. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej konstrukcji WIS ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię korzyści podatkowych, jakie daje taki dokument. Sprawdźmy, czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa.

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)?

Wiążąca Informacja Stawkowa jest instytucją właściwą dla podatku VAT. W konsekwencji, przechodząc do jej omówienia, należy sięgnąć do regulacji tej właśnie ustawy.

Jak podaje art. 42a ustawy VAT, wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

 2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

  1. określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

  2. stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

 3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS jest zatem decyzją, którą wydaje właściwy organ podatkowy na wniosek podatnika. Warto zatem zauważyć, że WIS nie jest wydawana z urzędu. Jeżeli chodzi natomiast o określenie właściwego organu kompetentnego do wydania decyzji WIS, to jest nim Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dodatkowo wskażmy, że przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:

 1. towar albo usługa, albo

 2. towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Decyzję w sprawie WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, która określa stawkę podatku VAT dla konkretnej dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Korzyści wynikające z uzyskania WIS

Przechodząc do meritum problemu i udzielając odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, wskażmy, że wydana WIS jest wiążąca nie tylko dla samego podatnika, lecz także dla samych organów podatkowych.

Jak czytamy w art. 42c ustawy VAT, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do:

 1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

 2. usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

 3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

W rezultacie wydawana przez Dyrektora KIS decyzja określająca właściwą stawkę podatku dla dostawy danego towaru lub dla świadczenia usługi jest wiążąca dla organów podatkowych w tym sensie, że nie mogą one podważyć ani też zakwestionować stawki stosowanej przez podatnika.

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, w której przedmiot WIS stanowi element czynności będącej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa.

Jak podaje art. 5 ust. 5 ustawy VAT, przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. 

W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. 

W sytuacji zatem, gdy mamy do czynienia z nadużyciem prawa na ww. zasadach, organy podatkowe nie są związane decyzją WIS.

Podstawową korzyścią wynikającą z otrzymania decyzji WIS jest związane jej treścią organów podatkowych. W konsekwencji stawka podatku VAT przewidziana dla danego towaru lub usługi musi zostać zaakceptowana przez organy podatkowe, które nie mogą jej podważyć.

Zmiana lub uchylenie WIS a ochrona podatnika

Trzeba podkreślić, że w pewnych okolicznościach decyzja WIS może zostać zmieniona lub uchylona.

Dyrektor KIS z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:

 1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);

 2. przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;

 3. utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN);

 4. błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Chodzi tutaj m.in. o takie okoliczności, jak wydanie WIS w oparciu na dowodach, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, a które okazały się fałszywe, czy też wydanie WIS w wyniku przestępstwa.

Przepisy ustawy VAT wskazują, że w przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na którego rzecz została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

Przywołane przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że zastosowanie się do Wiążącej Informacji Stawkowej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego WIS nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem wniosku o wydanie WIS, miały miejsce przed doręczeniem, zastosowanie się do tej WIS nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Dodatkowo w kontekście art. 14m Ordynacji podatkowej zastosowanie się do WIS, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem WIS, jeżeli:

 1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, która uległa zmianie, lub WIS nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

 2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem WIS, miały miejsce po doręczeniu WIS.

Uzyskanie WIS chroni również w zakresie podejmowania tych czynności, które zostały dokonane jeszcze przed zmianą lub uchyleniem WIS.

Analiza przedstawionych regulacji wskazuje, że uzyskanie decyzji w sprawie WIS wiąże się z szeregiem korzyści podatkowych. Najważniejszą jest związanie organów podatkowych stawką VAT wynikającą z Wiążącej Informacji Stawkowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów